print

Medzinárodný workshop o intuitionistických fuzzy množinách 2019

Dňa 9. - 10. novembra 2019 na konal na FPV UMB medzinárodný workshop. Výskumné práce a ich témy súviseli s intuicionálnymi fuzzy množinami, logikou a systémami. Všetky príspevky akceptované na prezentáciu na IWFSS 2019 boli zaradené do špeciálneho čísla časopisu Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets.

=