print

Deň otvorených dverí na FPV UMB 2020

Dňa 11. februára 2020 od 9:00 hod do 14:00 hod sa v priestoroch Fakulty prírodných vied UMB konal Deň otvorených dverí. Naša fakulta ponúkla študentom širokú škálu študijných programov a odborov. Výber správnej vysokej školy je krok, ktorý dokáže zásadne ovplyvniť život nejedného študenta. Potenciálni vysokoškoláci sa tiež zoznámili s možnosťami zahraničných pobytov a mobilít, ktoré počas štúdia môžu absolvovať.

Oddelenie pre pedagogickú činnosť poskytovala kompletné informácie o študijných programoch, informácie o prijímacom konaní a podmienkach štúdia, termínoch podania prihlášok, poradenstva o štúdiu v zahraničí, o možnostiach ubytovania a využitia voľného času na FPV UMB.

Katedra biológie a ekológie mala prezentáciu vybraných zbierkových fondov: Významné, všeobecne známe a chránené druhy hmyzu Slovenska, ulity známejších a typických mäkkýšov pre našu faunu. Individuálna konzultácia s mladými ľuďmi so záujmom o štúdium biológie, podmienky štúdia, možnosti voľby študijnej aprobácie, uplatnenie po skončení štúdia. Návštevníci mali k dispozícii a k nahliadnutiu vybrané populárno-vedecké publikácie a nasledujúce postery: Anatómia hmyzu, Klenoty fauny Slovenska, Škodlivé chrobáky a dilema škodlivosti z pohľadu prírodovedca, Vyzerajú ako chrobáky, no nie sú to chrobáky a "Škaredé" a "nebezpečné" pavúky.

Katedra fyziky predviedla demonštráciu zaujímavých javov z rôznych oblastí fyziky, fyzikálne hračky a hlavolamy.

Katedra geografie a geológie informovala o štúdiu, sprevádzala záujemcov o štúdium do učební kde bol naplánovaný program. V priestoroch katedry ich čakali súčasní študenti, ktorých sa tiež mohli pýtať neformálne na všetko ohľadom štúdia.

Katedra chémie na prízemí destilovala vonné silice, robili otlačky prstov a hlavne informovali o možnostiach štúdia.

Katedra informatiky vo vestibule FPV UMB boli prezentované didaktické roboty mBot a mBot Ranger a ďalšie robotické modely vyrobené alebo navrhnuté na Katedre informatiky.

Katedra matematiky mala v stránku pripravené ukážky matematických hlavolamov a súťaží, ale najmä zabezpečovali prvý kontakt záujemcom o štúdiu, aby ich usmernili ďalej na katedru. Na katedre sme sa so všetkými záujemcami porozprávali a oboznámili ich o možnostiach a výhodách štúdia u nás. Myslím, že všetky diskusie sa niesli v príjemnej a priateľskej atmosfére.

Katedra techniky a technológií oboznámili študentov s možnosťami štúdia na katedre, boli im v krátkosti opísané študijné programy spolu s obsahmi predmetov zameraných na drevárstvo, strojárstvo, elektrotechniku, informačné technológie a kybernetiku. Záujemcom boli sprístupnené moderné odborné učebne, kde je realizovaná skoro polovica štúdia praktického a aplikačného charakteru. V diskusii si vypočuli informácie od študentov o možnostiach adaptácie, samorealizácie a ich fungovania na Katedre techniky a technológií. Zároveň bola návštevníkom odprezentovaná možnosť štúdia aj na zahraničných partnerských univerzitách, či už formou stáží, alebo mobility Erasmus+. Návštevníci boli informovaní o následných možnostiach uplatnenia sa na trhu práce ako budúci učitelia pre predmet Technika na ZŠ, alebo majster odbornej výchovy pre SOŠ. V prípade nejasností bola záujemcom poskytnutá možnosť kontaktovania sa prostredníctvom katedrovej vedeckej pracovnej sily alebo sociálnych sietí FCB.

Katedra životného prostredia predstavila študijný program v bakalárskom stupni štúdia „Bezpečnosť životného prostredia“ ale aj ďalšie možnosti štúdia na KŽP (magisterský, prípadne doktorandský stupeň štúdia). Mala pripravený vedomostný kvíz z problematiky životného prostredia a ekológie, praktickú ukážku monitorovania rizikových vlastností pracovného prostredia - meranie a hodnotenie hluku zvukomerom Testo 816 a meranie kvality ovzdušia analyzátorom prašnosti Trotec PC 200.

 

=