print

Deň otvorených dverí na FPV UMB 2019

V priestoroch FPV UMB sa 13. novembra 2019 konal Deň otvorených dverí.  Naša fakulta ponúkla študentom širokú škálu študijných programov a odborov. Výber správnej vysokej školy je krok, ktorý dokáže zásadne ovplyvniť život nejedného študenta. Potenciálni vysokoškoláci sa tiež zoznámili s možnosťami zahraničných pobytov a mobilít, ktoré počas štúdia môžu absolvovať.


Jednotlivé katedry pred konkrétnymi prednáškami, mali na prízemí pripravenú zaujímavú činnosť pre prichádzajúcich študentov:

KBiaE mala vystavené zbierky hmyzu - plus postery, anatómia hmyzu, galériu chránených druhov, chrobáky extrémnych biotopov, užitočné a škodlivé druhy.

KGeaG ponúkla široké možnosti aktivít. Záujemcovia si mohli vyskúšať svoje znalosti lokalizácie známych pamiatok a oboznámiť sa z rôznymi horninovými a minerálnymi vzorkami.

KF prezentovala zbierku experimentov. Boli to jednoduché javy, z prostredia elektriny a mechaniky, ku ktorým poskytovali odborný výklad.

KCh predviedla pre študentov destiláciu kôry pomarančov so škoricou a mali možnosť vytvoriť si vlastné odtlačky prstov.

KI mala v stánku robota na vyhýbanie prekážok, teplomer – microbit, hodinky – arduino, robot – bloototh, robot – rpi – rasberypi.

KM ponúkla informácie o možnostiach štúdia v učiteľských a neučiteľských študijných programoch a v stánku si mohli študenti vyskúšať rôzne matematické hlavolamy.

KTaT prezentovala zručnosti, ktoré sa dajú nadobudnúť štúdium techniky, vystavených produktov z dreva a kovu a tiež poskytovala informácie o jednotlivých študijných programoch.

KŽP mala pripravený pre študentov environmentálny kvíz:
Zložky životného prostredia – ovzdušie, voda, pôda. Skleníkový efekt, biodiverzita, odpady a ich separácia, ochrana ŽP – chránené rastliny a živočíchy, právne predpisy a medzinárodné dohovory zamerané na ochranu prírody a krajiny, zelená a modrá infraštruktúra. Modelová aktivita: rôzne druhy odpadu z domácnosti - separácia, rozpad jednotlivých druhov odpadu v prírode.

Oddelenie pre pedagogickú činnosť poskytla kompletné informácie o študijných programoch, informácie o prijímacom konaní a podmienkach štúdia, termínoch podania prihlášok, poradenstva o štúdiu v zahraničí, o možnostiach ubytovania a využitia voľného času na FPV UMB.

 

=