print

Darovanie ochranných štítov SÚSCCH a.s., a DFNsP 2020

Fakulta prírodných vied UMB darovala ochranné štíty, ktoré sa tlačili na Katedre informatiky (RNDr. Miroslav Melichcerčík, PhD. a PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.). Z rúk dekanky FPV UMB doc. RNDr. Jarmili Kmeťovej, PhD., ich prebrala za Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., PhDr. Viera Jaceková (zast. pre ošetrovateľstva) a za Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici Mgr. Andrea Fedorová (vedúca sestra).
Štíty boli vyrobené zapojením sa do projektu http://pomahame3dtlacou.maweb.eu/

 

 

 

=