print

35. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie 2019

V dňoch 07.- 08. októbra 2019 sa konal 35. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorej cieľom boli prezentácie výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov na Slovensku a v zahraničí. Organizované workshopy korešpondovali so zameraním konferencie, boli prioritne určené učiteľom vyučujúcich predmet technika v 5.- 9. ročníku ZŠ na Slovensku.

Workshop č. 1 – bol zameraný na tematický celok Človek a výroba v praxi a tematický celok Úžitkové a darčekové predmety (5. roč. ZŠ). Cieľom pracovnej aktivity je osvojenie si motorických zručností, rozvíjanie priestorovej predstavivosti a poznávanie rôznych druhov materiálu pri výrobe pedigového košíka, ako jedna z možnosti udržiavania remeselných tradícií. Pedig je polotovar a práca s ním veľmi efektívne nahrádza tradičný materiál akým je vŕbové prútie. Daný polotovar je omnoho tvárnejší a vhodný pre prácu žiakov v ZŠ. Košík vyrobený z pedigu je vhodným darčekovým a dekoračným predmetom v interiéri.

Workshop č. 2 – bol zameraný na osvojenie metodiky práce s učebnými pomôckami UNIMAT. Riešenie vhodne navrhnutých úloh s využitím učebných pomôcok UNIMAT vychádza z obsahového a výkonového štandardu tematického celku Strojové opracovanie materiálov (9. roč. ZŠ). Osvojenie si metodiky práce a pracovných zručnosti s učebnými pomôckami vytvára predpoklady, že učiteľ dokáže na vyučovaní navrhnúť ďalšie úlohy v rámci zážitkového vyučovania, ktoré žiakom pomôžu názorne pochopiť princíp a metódy obrábania technických materiálov. Cieľom navrhnutých úloh je zatraktívniť a prehĺbiť technické poznatky žiakov v porovnaní s tradične využívanými stratégiami vyučovania.

 

=