Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

20. výročie vzniku FPV UMB

FPV UMB 25. novembra 2015 oslávila 20. výročie jej vzniku. Podujatie malo charakter slávnostného zhromaždenia akademickej obce fakulty. V úvodnej časti dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová PhD., ako hostiteľka privítala vzácnych hostí, akademickú obec, členov vedeckej rady fakulty a študentov.  Svojou osobnou účasťou význam podujatia potvrdili doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB v Banskej Bystrici, prorektori a kvestor UMB, predseda AS UMB, vedenia jednotlivých fakúlt UMB, viceprimátor mesta Banská Bystrica, prednostka Okresného úradu v Banskej Bystrici, vedúca odboru školstva Okresného úradu v Banskej Bystrici, vedúci odboru školstva Mestského úradu v Banskej Bystrici, poslanci mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica, zástupcovia prírodovedeckých fakúlt zo Slovenska aj z Českej republiky, jednotlivých ústavov SAV, ako aj SAŽP, ŠOP, VTÚ a ďalších inštitúcií, riaditelia cvičných škôl a cviční učitelia.

Príhovor dekanky FPV UMB doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej PhD. bol aj krátkou retrospektívou vzdelávacieho a vedeckého života fakulty, zhodnotením uplynulého obdobia vzhľadom na poslednú komplexnú akreditáciu, vyzdvihnutím vzdelávacích a vedeckých úspechov ako aj špičkového vedeckého tímu katedry matematiky. Poďakovanie všetkým zamestnancom fakulty nebolo len formálnou záležitosťou. Dekanka priamo pomenovala progresívne trendy na fakulte, ako aj negatívne javy vyskytujúce sa v vzdelávacej a vedeckej činnosti.

Rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. vo svojom vystúpení úprimne poďakoval fakulte za jej doterajšie pôsobenie, vyzdvihol jej vedeckú úroveň, pripomenul ďalšie výzvy v budúcom období a poprial fakulte dobrých študentov, vynikajúcich absolventov  a kvalitnú vedeckú činnosť.

Viceprimátor mesta Banská Bystrica Ing. Martin Turčan vo svojom príhovore vyzýval na prehlbovanie a rozširovanie ďalšej spolupráce fakulty a univerzity s mestom Banská Bystrica. Príhovory ukončil svojim prejavom RNDr. Igor Broska, DrSc., riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV v Bratislave. Úprimný prejav bol potvrdený netradičným darom fakulte v podobe horniny s baníckym kahancom, symbolizujúci prírodovedné vzdelávanie. Oficiálna časť osláv vzniku fakulty bola ukončená slávnostným odovzdávaním medailí FPV UMB a ďakovných listov jednotlivcom a inštitúciám. Dekanka fakulty si uctila aj osobnosti „in memoriam“, ocenenia prevzali ich rodinní príslušníci. Vokálne zoskupenie OTTO VOCE svojím vystúpením dopĺňalo slávnostnú atmosféru celého podujatia.

Slávnostná atmosféra pokračovala aj v podobe  divadelného predstavenia „Svet (podľa) Urbana“ v podaní hercov DJGT vo Zvolene. Priblížili umelecký aj osobný život umelca z nášho kraja, ktorý za krátky čas svojho života výrazne obohatil básnickú, literárnu a hudobnú slovenskú scénu.

Dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová PhD. na slávnostnej recepcii opäť poďakovala prítomným za ich účasť na podujatí a zdôraznila zvyšovanie kvality vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti fakulty.