print

20. výročie vzniku FPV UMB

FPV UMB 25. novembra 2015 oslávila 20. výročie jej vzniku. Podujatie malo charakter slávnostného zhromaždenia akademickej obce fakulty. V úvodnej časti dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová PhD., ako hostiteľka privítala vzácnych hostí, akademickú obec, členov vedeckej rady fakulty a študentov.  Svojou osobnou účasťou význam podujatia potvrdili doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB v Banskej Bystrici, prorektori a kvestor UMB, predseda AS UMB, vedenia jednotlivých fakúlt UMB, viceprimátor mesta Banská Bystrica, prednostka Okresného úradu v Banskej Bystrici, vedúca odboru školstva Okresného úradu v Banskej Bystrici, vedúci odboru školstva Mestského úradu v Banskej Bystrici, poslanci mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica, zástupcovia prírodovedeckých fakúlt zo Slovenska aj z Českej republiky, jednotlivých ústavov SAV, ako aj SAŽP, ŠOP, VTÚ a ďalších inštitúcií, riaditelia cvičných škôl a cviční učitelia.

Príhovor dekanky FPV UMB doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej PhD. bol aj krátkou retrospektívou vzdelávacieho a vedeckého života fakulty, zhodnotením uplynulého obdobia vzhľadom na poslednú komplexnú akreditáciu, vyzdvihnutím vzdelávacích a vedeckých úspechov ako aj špičkového vedeckého tímu katedry matematiky. Poďakovanie všetkým zamestnancom fakulty nebolo len formálnou záležitosťou. Dekanka priamo pomenovala progresívne trendy na fakulte, ako aj negatívne javy vyskytujúce sa v vzdelávacej a vedeckej činnosti.

Rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. vo svojom vystúpení úprimne poďakoval fakulte za jej doterajšie pôsobenie, vyzdvihol jej vedeckú úroveň, pripomenul ďalšie výzvy v budúcom období a poprial fakulte dobrých študentov, vynikajúcich absolventov  a kvalitnú vedeckú činnosť.

Viceprimátor mesta Banská Bystrica Ing. Martin Turčan vo svojom príhovore vyzýval na prehlbovanie a rozširovanie ďalšej spolupráce fakulty a univerzity s mestom Banská Bystrica. Príhovory ukončil svojim prejavom RNDr. Igor Broska, DrSc., riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV v Bratislave. Úprimný prejav bol potvrdený netradičným darom fakulte v podobe horniny s baníckym kahancom, symbolizujúci prírodovedné vzdelávanie. Oficiálna časť osláv vzniku fakulty bola ukončená slávnostným odovzdávaním medailí FPV UMB a ďakovných listov jednotlivcom a inštitúciám. Dekanka fakulty si uctila aj osobnosti „in memoriam“, ocenenia prevzali ich rodinní príslušníci. Vokálne zoskupenie OTTO VOCE svojím vystúpením dopĺňalo slávnostnú atmosféru celého podujatia.

Slávnostná atmosféra pokračovala aj v podobe  divadelného predstavenia „Svet (podľa) Urbana“ v podaní hercov DJGT vo Zvolene. Priblížili umelecký aj osobný život umelca z nášho kraja, ktorý za krátky čas svojho života výrazne obohatil básnickú, literárnu a hudobnú slovenskú scénu.

Dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová PhD. na slávnostnej recepcii opäť poďakovala prítomným za ich účasť na podujatí a zdôraznila zvyšovanie kvality vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti fakulty.

=