RSS RSS print

Vytvorili sme Stredoslovenské centrum vedy a vzdelávania SAV a UMB

V nadväznosti na Memorandum o spolupráci v oblasti vedeckovýskumnej činnosti, vedeckej výchovy a vzdelávania zo dňa 3.8.2018 uzatvoreného medzi Slovenskou akadémiou vied a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici bolo vytvorené vedecko-výskumné pracovisko "Stredoslovenské centrum vedy a vzdelávania SAV a Univerzity Mateja Bela", spoločné pracovisko Ústavu vied o Zemi SAV (UVZ SAV), Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV (CBRB SAV), Matematického ústavu SAV (MÚ SAV), Ústavu informatiky SAV (ÚI SAV) a Fakulty prírodných vied UMB (FPV UMB) (ďalej "SCVV") so sídlom v Banskej Bystrici. 24. 10. 2019 bola podpísaná zmluva o zriadení spoločného pracoviska za účasti riaditeľov dotknutých ústavov, podpredsedu SAV (Dr. Simana) a dekanky FPV UMB.

=