print

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra chémie
  • Funkcia:Prodekan, Vysokoškolský učiteľ
  • Zaradenie:Docent

KontaktMiestnosť: F349
Telefón: 048 446 7349, 7435

Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Email: Marek.Skorsepa@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok09:00 - 10:00

Profesijná charakteristika

Štúdium a prax

1994 – 1999 štúdium na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (chémia - biológia, Mgr.)
1999 – 2002 interné doktorandské štúdium na Katedre chémie Fakulte prírodných vied UMB
2001 obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška (RNDr.)
2003 obhajoba dizertačnej práce (PhD.)
2002  2004 vedecký pracovník na Ústave ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Zvolen (odd. Ekotoxikológie)
2004  2016 odborný asistent na Katedre chémie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
2015 habilitačné konanie na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (doc.)
2016 – ...  docent na Katedre chémie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

 

Pedagogická činnosť (predmetová profilácia)

Biochémia, Biochemické experimentálne metódy, Vybrané kapitoly z biochémie
Špeciálna didaktika chémie (organická chémia a biochémia), Technika a didaktika školských pokusov, 
Počítačom podporované chemické experimenty, Počítač vo výučbe chémie 
Dejiny chémie

 

Vedecko-výskumná činnosť (oblasti výskumu)

Počítačové experimentálne meracie systémy (aplikácie do výučby chémie)
Motivácia a stratégie učenia sa študentov vo vzťahu k chémii
In silico štúdium inhibície receptora vaskulárneho endotelového rastového faktora (VEGFR2)