print

RNDr. Martina Škodová, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra geografie a geológie
  • Funkcia:Vysokoškolská učiteľka
  • Zaradenie:Odborná asistentka

KontaktMiestnosť: F303
Telefón: 048 446 7303

Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: Martina.Skodova@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok09:00 - 15:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Utorok dopoludnia: denné štúdium, Utorok popoludní: externé štúdium

Profesijná charakteristika

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

Kvalifikácia

2002 - Štátna skúška (Mgr.) v odbore Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, špecializácia biológia – geografia, diplomová práca na Katedre regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, PriF UK, Bratislava

2004 - Rigorózna skúška (RNDr.) v odbore Geografia a kartografia, špecializácia regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny na Katedre regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, PriF UK, Bratislava                 

2010 - Dizertačná skúška (PhD.) v odbore Fyzická geografia a geoekológia na Katedre fyzickej geografie a geoekológie, PriF UK, Bratislava

                    

Priebeh doterajšej praxe

 2002 - 2003    ZŠ pedagogička

 2003 - súč.     Vysokoškolská  pedagogička - FPV UMB, Katedra geografie a geológie

 2017 - súč.     Metodička a lektorka v oblasti induktívneho a participatívneho prístupu vo vyučovaní geografie

 

Pedagogická činnosť – profil

Predmetová profilácia:           Didaktika geografie

                                                        Fyzická geografia

                                               Pedagogické praxe

                                               Terénne cvičenia

Garant predmetov Bc. stupeň: Všeobecná didaktika geografie, Základy biogeografie 

Garant predmetov Mgr. stupeň: Špeciálna didaktika geografie, Geografia malého regiónu, Geografia malého regiónu v školskej praxi, Didaktické hry v geo. edukácii, Špeciálne formy pedagogickej praxe, Pedagogické praxe 1-4, Terénne cvičenia 4

 

Koordinátorka pedagogických praxí z geografie

Predsedníčka komisie krajského kola geografickej olympiády

Členka komisie celoslovenského kola geografickej olympiády

Gestorka rozširujúcho štúdia geografie

Metodička školskej geografie

Lektorka a mentorka učiteľov geografie

 

Vedecko-výskumná činnosť - profil

        konštruktivizmus a induktívny prístup vo vyučovaní geografie - tvorba a výskum využitia a dopadov metodík, pracovných zošitov a elektronických učebníc geografie

        implementácia geografie miestnej krajiny do vyučovania geografie

        hodnotenie krajinnej štruktúry a sledovanie jej zmien, hodnotenie vegetačnej pokrývky modelových území a disturbovaných lokalít (banských háld, oblastí postihnutých zosuvmi a výmoľovou eróziou), ekotonov lesného ekosystému, hodnotenie procesu sekumdárnej sukcesie

 

Zapojenosť v grantových schémach

 

Zoznam vedených projektov

2003  Antropogénny impakt na lesnú pokrývku Starohorských vrchov,  grantová agentúra: FPV UMB v Banskej Bystrici, pozícia: vedúci riešiteľ

2009  Antropické okraje lesov Starohorských vrchov, grantová agentúra: FPV UMB v Banskej Bystrici, č. grantu: 20709 GeKe, pozícia: vedúci riešiteľ

2009  Hodnotenie vegetácie disturbovaných lokalít v okolí Banskej Bystrice, univerzitná grantová agentúra: UMB v Banskej Bystrici, č. grantu: 1-09-000-30, pozícia: vedúci riešiteľ

2017-2019  KEGA Interaktívna elektronická učebnica reg. Geografie HP, č. grantu: 002UMB-4/2017, pozícia: vedúci riešiteľ

 

Člen grantového kolektívu

2003-2006  Stav  a prognóza využitia zdrojov primárnej a humánnej sféry regiónov stredného Slovenska, grantová agentúra: VEGA pre vedy o Zemi a vesmíre, pozícia: spoluriešiteľ

2005-2007  Kvalita životného prostredia podhorských a horských oblastí stredného Slovenska, Vedecká grantová agentúra MŠ SR a slovenskej akadémie vied, č. grantu:1257 Ge, pozícia: spoluriešiteľ

2008-2011  Geografické a krajinnoekologické problémy montánnej (baníckej) krajiny stredného Slovenska, grantová agentúra: VEGA, č. grantu: 1/0154/08, pozícia: spoluriešiteľ

2010-2011  Dynamika svahových procesov – syntéza geologických, geomorfologických a hydrologických aspektov, grantová agentúra: VEGA, č. grantu: 1/0157/10, pozícia: spoluriešiteľ

2011-2013  Regionálna výchova v geografickej edukácii regiónu horného Pohronia, grantová agentúra: KEGA, č. grantu: 018UMB-4/2011, pozícia: spoluriešiteľ

2013-2016  Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, grantová agentúra: MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ, č. grantu: ITMS 26110230077, pozícia: spoluriešiteľ

2013-2015  Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí grantová agentúra: MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ, č. grantu: ITMS: 26110230109, pozícia: spoluriešiteľ

2014-2016  Dynamika krajinnej štruktúry, diverzity fytocenóz a indikácia rozptylu slnečnej energie vo vybraných ekosystémoch Národného parku Malá Fatra: VEGA, č. grantu: 1/0255/14, pozícia: spoluriešiteľ

2016-2018  Projekt Akademici - aktívne a prakticky zameraný na posilnenie a rozvoj zručností v oblasti globálneho vzdelávania: SlovakAid, pozícia: spoluriešiteľ

2016-2021  ExpEdícia – Projekt zmeny vyučovania prírodovedných predmetov na 2. stupni ZŠ, INDÍCIA, pozícia: spoluriešiteľ

2017-2020  IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie a geografia, pozícia: spoluriešiteľ

2018-2020  KEGA Interaktívne digitálne učebnice predmetu geografia pre základné školy, č. grantu: 015UMB-4/2018, pozícia: spoluriešiteľ

2019-2022  APVV Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska a predikcia jej ďalšieho vývoja, č. grantu: 18-0185, pozícia: spoluriešiteľ

2020-2023 Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, č. grantu: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01, pozícia: spoluriešiteľ

  

Aktívna účasť na konferenciách a seminároch:

domáce: 27

zahraničné: 10

 

 Najvýznamnejšie publikované práce

 

  

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 

 

Sabo, P., Turisová, I., Škodová, M., Striežovská, L., Snopková, Z. Príspevok k hodnoteniu ekologickej komplexity a integrity ekosystémov. In: Quaestiones rerum naturalium, Vol. 4. No. 2, Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. s. 30-105.

 

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách

 

 

Vološčuk, I., Sabo, P., Škodová, M., Švajda, J., Lepeška, T. Dynamika krajinnej štruktúry a diverzita ekosystémov Krivánskej Fatry. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. 179 s. ISBN 978-80-557-1196-6.

 

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

 

 

Franc, V., Malina, R, Škodová, M. Základy biogeografie a ekológie. Vysokoškolská učebnica.Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo  UMB v Banskej Bystrici. 2015. 174 s. ISBN 978-80-557-0891-1. Dostupné na: http://www.fpv.umb.sk/mskodova/oznamy-pre-studentov/ucebnica-zaklady-biogeografie-a-ekologie.html

 

 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

 

 

Škodová, M., Klaučo, M., Gajdoš, A. Hodnotenie krajinnej štruktúry a ekologickej významnosti ekotonov lesnej vegetácie v Starohorských vrchoch. In Geografický časopis 64/2012/3. Bratislava : Geografický ústav SAV, Sl. academic press. 2012. s. 253-266. ISSN 0016-7193. SCOPUS

 

 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

 

 

Gajdoš, A. & Škodová, M. Landscape potential of the Staré Hory mountains territory in term of area structures of Slovakia and east part of central Europe. In Romanenko, S. et al. (eds.): Transactions of Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy state university. 2/61 Kremenchuk : Mykhaylo Ostrogradskiy state university, Science and Research Department. 2010. p. 120 – 124. ISSN 1995-0519, 2072-8263.

 

Škodová, M. & Gajdoš, A. Antropogenically created forest edge in the Starohorské vrchy Mts. on the example of Donovaly village. In Journal of Landscape Ecology (2011), Vol: 4 / No. 1 Brno : Regional Branch of the International Association for Landscape Ecology – CZ-IALE, p. 55-64. ISSN 1803-2427.

 

Gajdoš, A. & Škodová, M. Dynamics of changes in the structure of the forest edge in Slovakia. In Studia Geographica I. Annales Uniwersitet Paedagogicae Cracoviensis. Krakow : Wydawnictwo Naukowe UP, 2010, p. 22-29. ISSN 1698-9903.

 

Vološčuk, I., Škodová, M., Sabo, P., Švajda, J. The influence of dispersed settlements on recreational potential and ecological stability of forest ecosystems in Malá Fatra National Park (Western Carpathians). In Journal of landscape management. Brno : Mendel university in Brno, Vol. 6, no. 1, 2015, pp. 24-33. ISSN 1804-2821.

 

Škodová, M., Slávik, T. Developing reading literacy in teaching of Geography. In Kucharská, A. (ed.): Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, roč.3, č.1, Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – v tlači

  

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 

 

Škodová, M. Transformácia foriem využitia zeme v regióne Podpoľania. In Gajdoš, A. (ed.): Geografická revue, roč.1, č.1, Banská Bystrica: Katedra geografie, FPV, UMB, 2005. s. 57-77. ISSN 1336-7072.

 

Škodová, M. Okrajový efekt lesného ekosystému [CD ROM]. In Hronček, P. (ed.): Geografická revue, roč.5, č.1, Banská Bystrica: Katedra geografie a krajinnej ekológie, FPV, UMB, 2009. s. 107-116. ISSN 1336-7072.

 

Škodová, M. & gajdoš, A. Regionálny rozvoj vs. pustnutie krajiny na príklade Španej Doliny. In Dubcová, A. (ed.): Geografické informácie 13, Nitra: Fakulta prírodných vied UKF, 2009. s. 220-228. ISBN 978-80-8094-637-1.

 

Škodová, M. Ekologická analýza okrajovej zóny lesného porastu na príklade Kozieho chrbta. In Trizna, M. (ed.): Acta geographica Universitatis Comenianae Vol. 54, No. 2/2010, Bratislava : Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, 2010. ISBN 978-80-223-2941-5.

 

Škodová, M. & Kasan, J.Hodnotenie Zmien krajinnej štruktúry Salatínskej doliny využitím prostriedkov DPZ a GIS [CD ROM].  In Gajdoš, A. (ed.): Geografická revue, roč.8, č.1, Banská Bystrica: Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie, FPV, UMB, 2012. s. 56-84. ISSN 1336-7072.

http://geo.fpv.umb.sk/wp-content/uploads/2012/07/Geografick%C3%A1-revue-8_11.pdf

 

Škodová, M. & Čižmárová, K. Učebnica regionálnej geografie horného Pohronia a jej význam v regionálnom rozvoji. In Geografické informácie 16, 2/2012. Nitra: FPV UKF, 2012. s. 149-157. ISSN 1337-9453.

 

Čižmárová, K. & Škodová, M. Postavenie regionálnej výchovy v rámci ŠVP a možnosti jej uplatňovania s podporou navrhovanej učebnice.[CD ROM].  In Gajdoš, A. (ed.): Geografická revue, roč. 9, č.1, Banská Bystrica: Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie, FPV, UMB, 2013. s. 80-92. ISSN 1336-7072.

 

Čižmárová, K. & Škodová, M. Nová učebnica regionálnej geografie „Regionálna geografia horného Pohronia“. Geografia č. 21/2013. Bratislava: EPL s.r.o., 2013. s. 97-100. ISSN 1335-9258.

 

Škodová, M. Prirodzenosť lesných spoločenstiev Horného Pohronia. [CD ROM].  In Hronček, P. (ed.): Geografická revue, roč. 10, č.2, Banská Bystrica: Katedra geografie a geológie, FPV, UMB, 2014. s. 82-99. ISSN 1336-7072.

http://www.fpv.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=2182

 

 Vološčuk, I., Škodová, M., Sabo, P., Petrášová, A., Švajda, J. Krajinnoekologický výskum Malej Fatry. [CD ROM].  In Zaušková, Ľ., Hronček, P. (eds.): Geografická revue, roč. 10, Supplement, Banská Bystrica: Katedra geografie a geológie, Inštitút výskumu krajiny a regiónov FPV, UMB, 2014. s. 204-2017. ISSN 1336-7072.

http://www.fpv.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=2177

 

Vološčuk, I., Škodová, M., Sabo, P. The succession dynamics in a karst landscape after wind disturbances of the ecosystem dominated by Picea abies L. Scope of Thaiszia – Journal of Botany 26 (2), Košice: Botanická záhrada, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2016. pp. 77-90, ISSN 1210-0420.

 

Vološčuk, I., Sabo, P., Škodová, M., Švajda, J. Ekologická charakteristika európsky významných dubovo-bukových spoločenstiev v Krivánskej Fatre (Západné Karpaty). In Ekologické štúdie, 7/1, Bratislava: Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV, Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, 2016. s. 4-14, 1338-2853.

 

Vološčuk, I., Sabo, P., Škodová, M., Švajda, J. Teoréma vplyvu klimatických zmien na lesné vegetačné stupne Krivánskej Fatry. In Ekologické štúdie, 7/1, Bratislava: Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV, Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, 2016. s. 15-44, 1338-2853.

 

Škodová, M., Sabo, P., Švajda, J., Vološčuk, I. Ekosystémové služby v národnom parku Malá Fatra. In Geografické informácie 20,2/2016. Nitra: FPV UKF, 2016. s. 311-325, ISSN 1337-9453 http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2016_20_2/GI_2_2016_cely.pdf

 

Vološčuk, I., Sabo, P., Škodová, M., Švajda,  J. Ecosystem services - the new content of ecology. In Trends and Results in Biological Sciences and Education,  Scientific proceedings of international scientific conference, Komárno 18.4. 2016. Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2016. s. 6-21. ISBN 978-80-8122-197-2.

 

Vološčuk, I., Švajda,  J., Sabo, P., Škodová, M. Niektoré aspekty ekosystémových služieb Krivánskej Malej Fatry. In Ekologické štúdie, 8/1, Bratislava: Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV, Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, 2017. s. 4-13, ISSN 1338-2853.

 

Rišová, K., Škodová, M. Význam vegetácie pri sanácii zosuvu: prípadová štúdia Ľubietová. In Geografické informácie 21,1/2017. Nitra: FPV UKF, 2017. s. 74-82. ISSN 1337-9453

http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2017_21_1/GI_1_2017_cely.pdf

 

Vološčuk, I., Sabo, P., Škodová, M., Švajda,  Zásobovacie aspekty ekosystémových služieb bukových pralesov Karpát. In Ekologické štúdie 8/2, Bratislava: Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV, Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, 2017. s. 70-89, ISSN 1338-2853.

 

Škodová, M., Talán, T. Využiteľnosť Chamilo LMS pre tvorbu interaktívnej učebnice "Regionálna geografia horného Pohronia". In  Gajdoš, A. (ed.): Geografická revue, vol. 13, no. 2. Banská Bystrica: Katedra geografie a geológie, FPV UMB, 2017. s. 4-16. ISSN 1336-7072.

http://www.fpv.umb.sk/geo-revue/publikovane-cisla/2017/2-2017/2017-13-2-4-16.html

 

Majcherová, D., Škodová, M., gajdoš, A. Využitie tém globálnej výchovy vo vyučovaní geografie v 6. ročníku. In  Gajdoš, A. (ed.): Geografická revue, vol. 15, no. 1. Banská Bystrica: Katedra geografie a geológie, FPV UMB, 2019. s. 53-65. ISSN 2585-8947.

http://www.fpv.umb.sk/geo-revue/publikovane-cisla/2019/1-2019/2019-15-1-66-80.html

 

Trniková, M., Škodová, M., Asistencia Učiteľa ako nová príležitosť pre pedagogickú prax v pregraduálnej príprave študentov.  In  Gajdoš, A. (ed.): Geografická revue, vol. 15, no. 1. Banská Bystrica: Katedra geografie a geológie, FPV UMB, 2019. s. 53-65. ISSN 2585-8947.

http://www.fpv.umb.sk/geo-revue/publikovane-cisla/2019/1-2019/2019-15-1-53-65.html

 

Škodová, M., Balážovičová, L., Ferenc, Š., Gajdoš, A., Gregorová, B., Pouš, R., Žoncová, M. Edukácia geografie miestnej krajiny s využitím elektronickej učebnice a návrh jej hodnotenia. In Biológia, Ekológia a Chémia vol. 23, no. 2. Trnava : Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2019. s. 29-37. ISSN 1338-1024.

http://bech.truni.sk/prilohy/BECH_2_2019.pdf

 

 

ADM-13 Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrované v databázach WS alebo SCOPUS

 

 

Kardoš, M., Medveďová, A., Supek, Š., Škodová, M. Objektovo orientovaná klasifikácia drevinového zloženia na digitálnych leteckých snímkach zosuvného územia. (Object-oriented classification of tree species in digital aerial photos of landslide area). In Zprávy lesnického výzkumu 58/3. Praha: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady, 2013. s. 195 - 205. ISSN 0322-9688.

http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/309.pdf

 

 

ADN-13 Vedecké práce v domácich časopisoch registrované v databázach WS alebo SCOPUS

 

Vološčuk, I., Uhliarová, E., Sabo, P., Škodová, M., Švajda, J. Succession Dynamics of vegetation in the Slovak Karst Biosphere Reserve Landscape (Western Carpathians). In Oszlányi, J. (ed.): Ekológia (Bratislava). The Journal of Institute of Landscape Ecology of Slovak Academy of Sciences. Vol. 35/1. Bratistava : Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic and University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna (BOKU), Austria. 2016. s. 13-31. ISSN 1337-947X. http://www.degruyter.com/view/j/eko.2016.35.issue-1/issue-files/eko.2016.35.issue-1.xml

 

Šilhán, K., Prokešová, R., Medveďová, A., ŠkodováÁ, M., Kardoš, M. Co předcházelo katasrofické reaktivaci sesuvu Ľubietová 1977? What preceded the catastrophic reactivation of the Ľubietová landslide 1977? In Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014. Praha : Česká geologická služba, 2014. s. 1-5. ISSN 2336-5757 http://www.geology.cz/img/zpravyvyzkum/fulltext/06_silhan.pdf

 

Škodová, M. & Vološčuk, I. Analýza výskytu jedľovej bučiny s dubom v NPR Starý hrad. In Geografické informácie 18,2/2014. Nitra: FPV UKF, 2014. s. 180-190. ISSN 1337-9453.

 

Škodová, M. Príklady aplikácie induktívneho prístupu vo vyučovaní tematického celku zobrazovanie Zeme na ZŠ. In Geografické informácie 22,1/2018. Nitra: FPV UKF, 2018 p. 485-495. EV 2802/08, ISSN 1337-9453. http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie/23-clanky-gi/457-priklady-aplikacie-induktivneho-pristupu-vo-vyucovani-tematickeho-celku-zobrazovanie-zeme-na-zs

 

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 

 

Šilhán, K., Prokešová, R., Medveďová, A., Škodová, M., Kardoš, M. Co předcházelo katasrofické reaktivaci sesuvu Ľubietová 1977? What preceded the catastrophic reactivation of the Ľubietová landslide 1977? In Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014. Praha : Česká geologická služba, 2015. s. 135-139. ISBN 978-80-7075-884-7.

 

Škodová, M., Anstead, L., Medveďová, A., Weis, K. Examples of fieldwork methods in physical geography education (Hutná catchment, Slovakia). Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography, 8-9.10 2015, Brno, Czech Republic, Brno: Masaryk University, 2016. P. 438-446. ISBN 978-80-210-8314-1. https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/838

 

Škodová, M. Bádatel'sky orientované aktivity vo vyučovaní geografie miestnej krajiny. In Rusek, M., Honskusová, L., Vojíř, K. (eds.): Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XV.: Praktické náměty. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018, s. 51-57. ISBN 978-80-7290-979-7.

 

Škodová, M., Schubertová, R. Výskumne ladený prístup pri sprístupňovaní konceptov o vode v krajine na základnej škole. In DidSci Plus: Research in Didactics of Science PLUS, Prague, 25-27 June 2018. Prague : Charles University, Faculty of Science, Charles University, 2018. s. 383-393. ISBN 978-80-7444-065-6. http://www.didsciplus.cz/anglictina/DidSciPlus2018.pdf

 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 

 

Lapinová, M. Analýza vzťahov medzi prírodnými danosťami krajiny a jej hospodárskym využívaním na príklade modelového územia v katastrálnom území Detvy. In Turisová I., Prokešová R. (eds.): Ekologická diverzita Zvolenskej kotliny. Zvolen: Lesnícky výskumný ústav, 2004. s. 31-33. ISBN 80-88853-77-X.

 

Gajdoš, A. & Škodová, M. Poznanie horskej krajiny na základe vývoja antropicky vytvoreného okraja lesa. In Pucherová, Z., Vanková, V. (eds.): Problémy ochrany a využívania krajiny – teórie, metódy a aplikácie. Zborník vedeckých prác. Nitra: Združenie BIOSFÉRA, 2009. s. 67-73. ISBN 978-80-968030-9-5.

 

Škodová, M. Vplyv sekundárnej sukcesie na súčasnú krajinnú štruktúru Španej Doliny. In Zaušková, Ľ. (ed.): Zborník prác z vedeckého seminára Pustnutie krajiny – ochrana pôdy – krajinná ekológia. Banská Bystrica: Inštitút výskumu krajiny a regiónov ÚVV UMB, 2010. s. 283-288. ISBN 978-80-8083-923.

 

Škodová, M. & E. Vrabcová. Prirodzená a súčasná vegetácia Horného Pohronia. In Gondášová, A., Spišiak, J. (eds.): Prírodovedec - ŠVOČ 2013. Banská Bystrica: FPV, UMB, 2013. s. 45-53. ISBN 978-80-557-0552-1.

 

Škodová, M., Klemanič, V. Prírodné pomery. In Benčová, D., Sklenka, V. (eds.): Horné Opatovce. Banská Bystrica : Polygrafia Gutenberg s.r.o. 2012. s. 9-18. ISBN 978-80-969886-5-5.

 

Bohušová, K., Chovancová, B., Anstead, L., Škodová M. Vplyv geografickej polohy na etológiu kamzíka vrchovského tatranského. In Račáková, S., Spišiak, J. (eds.): Prírodovedec - ŠVK 2014. Banská Bystrica: FPV, UMB, 2014. s. 82-92. ISBN 978-80-557-0721-1.

 

Dušeková, L.,  Škodová, M. Analýza ekologickej stability v k. ú. Stará Ľubovňa. In Račáková, S., Spišiak, J. (eds.): Prírodovedec - ŠVK 2014. Banská Bystrica: FPV, UMB, 2014. s. 145-155. ISBN 978-80-557-0721-1.

 

Rišová, K.,  Škodová, M. Pozorovanie vybraných charakteristík prirodzeného zmladenia lesa na vybraných územiach. In Račáková, S., Spišiak, J. (eds.): Prírodovedec - ŠVK 2014. Banská Bystrica: FPV, UMB, 2014. s. 156-166. ISBN 978-80-557-0721-1.

 

Sabo, P., Škodová, M., Švajda, J., Vološčuk, I. Ekologická charakteristika lesných ekosystémov v oblasti vybraných prírodných hazardov NP Malá Fatra (Západné Karpaty). Zborník z vedeckého seminára Environmentálne indexy, oblasti ekologického záujmu a ekosystémové služby v krajine. Bratislava: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2015. s. 60-68. ISBN 978-80-8163-009-5. http://www.vupop.sk/dokumenty/podujatia/ZbornikEI_2015.pdf

 

Vološčuk, I., Škodová, M., Sabo, P., Švajda, J. Význam pôdno-ekologických vlastností lesných ekosystémov pre integrovaný manažment krajiny Krivánskej Fatry. In Laszló, M., Diviaková, A. (eds.): Pôda a voda ako súčasť integrovanégo manažmentu životného prostredia. Zborník pôvodných vedeckých prác, Zvolen: Vydavateľstvo technickej univerzity vo Zvolene, 2016, s. 15-22. ISBN 978-80-228-2871-0.

 

Vološčuk, I., Uhliarová, E., Škodová, M., Sabo, P. Odozva vegetácie na pôdne vlastnosti v krasovej krajine ako východisko pre integrovaný manažment ekosystémov. In Laszló, M., Diviaková, A. (eds.): Pôda a voda ako súčasť integrovanégo manažmentu životného prostredia. Zborník pôvodných vedeckých prác, Zvolen: Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 2016, s. 23-37. ISBN 978-80-228-2871-0.

 

Vološčuk, I., Sabo, P., Škodová, M., Švajda, J. Manažment ekosystémov na lokalitách s prírodnými hazardami v Krivánskej Fatre. In Laszló, M., Diviaková, A. (eds.): Ciele trvalo udržateľného rozvoja: méta integrovaného manažmentu životného prostredia, Zborník pôvodných vedeckých prác, Zvolen: Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 2017, s. 189-199. ISBN 978-80-228-3029-4.

 

Škodová, M. Výskumne ladené aktivity vo vyučovaní geografie. In Duchovičová, J. a kol. (eds.): Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek  praxe. Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie  Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. Nitra: PF UKF v Nitre, 2018, s. 79-85. ISBN 978-80-558-1277-9.

 

Škodová, M., Trniková, M. Príprava študentov na využívanie induktívneho prístupu vo vyučovaní geografie. In Vzdelávame pre budúcnosť, Zborník vedeckých a odborných štúdií. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019, s. 93-102. ISBN 978-80-557-1616-9.

 

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 

 

Škodová, M. & gajdoš, A. 2010. Analýza okrajovej zóny lesného ekosystému v oblasti Starohorských vrchov. In Fňukal, M., Frajer, J., Hercik, J. (eds.): Sborník příspěvku z mezinárodní konference k 50. výročí geografie na PŘF UP v Olomouci, Olomouc: PŘF UP, 2010. s. 175- 185. ISBN 978-80-244-2493-4.

 

Škodová, M., Anstead, L., Medveďová, A., Weis, K. Fyzická geografia v teréne: ukážka praktických metód z cvičení v Ľubietovej pri Banskej Bystrici. Zborník z konferencie Výskum a výuka v geografickém vzdělávání. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2013, s. 256-265. ISBN 978-80-210-6881-0.

 

Vološčuk, I., Škodová, M., Sabo, P., Petrášová, A., Švajda, J. Methods of landscape ecological research et Malá Fatra National park (West Karpathians). Conference proceedings from international scientific conference „The role of mountain reserves and national parks in preserving natural, historical, ethno-cultural heritage of mountain areas“ 2-3. 9. 2014. Užok, Ukrajina, 2014. p. 189-196. ISBN 978-966-680-719-2.

 

Vološčuk, I., Sabo, P., Škodová, M., Švajda, J., Dobošová, A. The dendroflora succession impacts on cultural  ecosystem services in Malá Fatra National Park (Western Carpathians). In Fialová, J., Pernicová, D. (eds.), Public recreation and landscape protection – with man hand in hand! Conference proceeding. 3-5. 5. 2015, Brno: Czech Society of Landscape Engineers, Czech Society of Landscape Engineers and Department of Landscape Management Faculty of Forestry and Wood Technology Mendel University in Brno. 2015. p. 247-252. ISBN 978-80-7509-251-9.

 

Vološčuk, I., Škodová, M., Sabo, P., Švajda, J. Recreational potential of Malá Fatra National Park by vegetation zones. Conference proceeding Public recreation and landscape protection with nature hand in hand. 1. – 3.5. 2016, Křtiny. Brno: Mendel university in Brno, 2016. p. 196-205. ISBN 978-80-7509-408-7, ISSN 2336-6311. http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2016_web.pdf

 

Vološčuk, I., Sabo, P., Škodová, M., Švajda, J. Some remarks on ecosystem succession, energy supply, equilibrium and global climate change. Conference proceedings from international conference of XXIII International Hutsul Festival and celebration 45-th anniversary UNESCO Man and the Biosphere Programme “The ecological, socio-economic and historical-cultural aspects af the Maramures border region development”. Ukraine, Rakhiv, 2-4. 9. 2016. Khmelnytskyi: Petryshyn, 2016. p. 35-48. ISBN 574:316.42:330.34(477.85:498.4).

 

Vološčuk, I., Sabo, P., Škodová, M., Švajda, J. Recreation and biodiversity protection in Slovak karst world heritage sites – hand in hand with nature. Conference proceedings from international conference of XXIII International Hutsul Festival and celebration 45-th anniversary UNESCO Man and the Biosphere Programme “The ecological, socio-economic and historical-cultural aspects af the Maramures border region development”. Ukraine, Rakhiv, 2-4. 9. 2016. Khmelnytskyi: Petryshyn, 2016. p. 49-63. ISBN 574:316.42:330.34(477.85:498.4).

 

Vološčuk, I., Sabo, P., Škodová, M., Švajda, J. Ecosystem services and integrated management of the Slovak world heritage – Primeval beech of the Carpathians. The 10th anniversary since the inscription of the UNESCO World Heritage Property «Primeval Beech Forests of the Carpathians and the Ancient Beech Forests of Germany»: History, status and problems of the Integrated Management System implementation. Proceedings of the International Scientific Conference (Ukraine, Rakhiv, 26-29 September 2017) / [Hamor F.D. (executive editor)]. – Lviv: Rastr-7, 2017. 41-50 p. ISBN 978-617-7497-20-1

 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 

 

Škodová, M. Zmeny v štruktúre kultúrnej krajiny podpolianskej lazníckej oblasti. In Hochmut, Z. (ed.): Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe. Zborník z III. Medzinárodného geografického kolokvia 10.-11.11. 2005 Danišovce. Košice: Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2005. s. 139-142. ISBN 80-7097-623-3.

 

Škodová, M. Transformácia kultúrnej krajiny vybraného modelového územia v k. ú. Detva. In Zelenický, Ľ. (ed.):Zborník zo VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: FPV UKF, 2005. s. 289-296. ISBN 80-8050-813-5.

 

Škodová, M. & Pálka, B. Dynamika lesných spoločenstiev a ich hraníc v oblasti Španej Doliny. In Baláž, I. et al. (eds.): Mladí vedci 2009. Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: FPV UKF, 2009. s. 1115-1121. ISBN 978-80-8094-499-5.

 

Čižmárová, K. & Škodová, M. Regionálna výchova v geografickej edukácii. In Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra. Zborník z vedeckej konferencie 27. 6. 2012. Bratislava: Raabe, 2012. s. 76 – 86. ISBN 978-80-8140-046-9.

 

Škodová, M. & Čižmárová, K. Možnosti využitia učebnice Regionálna geografia horného Pohronia v edukácii regionálnej výchovy. In Regionálna výchova ako súčasť školského vzdelávacieho programu.  Zborník príspevkov z konferencie 30.11. 2012. Slovenská Ľupča: Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou. 2012. s 33-36. ISBN 978-80-971316-9-2.

 

Klaučo, M., Škodová, M., Stankov, U., Markovič, V. Human Impact and Ekological Significance of Land Cover. A case study from PLA Štiavnica Mts. Zborník príspevkov v vedeckého seminára Environmentálne indexy a indikátory ako nástroje analýzy a hodnotenia stavov a procesov v krajine. Bratislava: VÚPOP, SAV, 2012. str. 17-27. ISBN 978-80-89128-97-6.

 

Škodová, M. & Čižmárová, K. Učebnica „Regionálna geografia Horného Pohronia“ ako pomôcka pre predmet Regionálna výchova. In Zborník príspevkov z konferencie „Škola s regionálnou výchovou“ 06.11. 2015. Banská Bystrica  Dobrá Niva. 2015. s. 10-16. ISBN 978-80-872254-8-3.

 

Čižmárová, K.  & Škodová, M. Nový pohľad na regionálnu výchovu ako efektívny nástroj rozvoja osobnosti žiaka základnej školy. In Zborník príspevkov z konferencie „Škola s regionálnou výchovou“ 06.11. 2015. Banská Bystrica: Dobrá Niva. 2015. s. 22-28. ISBN 978-80-872254-8-3.

 

Vološčuk, I., Škodová, M., Sabo, P., Švajda, J. Ekologická charakteristika lesných ekosystémov v oblasti vybraných prírodných katastrof NP Malá Fatra (Západné Karpaty). Zborník príspevkov z vedeckého seminára Environmentálne indexy, oblasti ekologického záujmu a ekosystémové služby v krajine 27.11. 2015. Bratislava: NPPC VÚPOP, SAPV, 2015. s. 60-68. ISBN 978-80-8163-009-5.

http://www.vupop.sk/dokumenty/podujatia/ZbornikEI_2015.pdf

 

Vološčuk, I., Sabo, P., Škodová, M., Švajda, J. Ekosystémové služby - nová náplň ekológie. Zborník príspevkov z konferencie: Trendy a výsledky v biologických vedách a vo výchove, 18.4. 2016, Komárno: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne

 

Škodová, M. Exkurzia ako forma vyučovania geografie miestnej krajiny. In Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie ScienEdu 1.-3.6. 2016, Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave. 2016, s. 188-196. ISBN 978-80-223-4175-2. https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/kdp/scienedu16/zbornik.pdf

 

 

 

BCB Učebnica pre stredné a základné školy

 

 

Čižmárová, K., Škodová M., Dzúrová, M., Ferenc, Š., Gregorová, B., Jakubík, J., Majer, Z., Medveďová, A.,  Likavský, P., Michal, P., Polčák, N., Pouš, R., Slobodníková, O., Spišiak, J. Regionálna geografia Horného Pohronia. Banská Bystrica: Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie, FPV, UMB, 2013. 84 s. ISBN 978-80-557-0585-9.

 

Schubertová, R., Škodová M., Chrenková, M., Balážovič, Ľ. ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj 1, Biológia a geografia pre 5. roč. ZŠ. Tematické celky Z mesta na vidiek a Do hôr. Bratislava : Indícia, s.r.o., 2018, 73 s. ISBN 978-80-89859-18-4.

 

Schubertová, R., Chrenková, M., Škodová M., Tomčíková, I., Gregorová B. ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj 2, Biológia a geografia pre 5. roč. ZŠ. Tematický celok Vodná výprava. Bratislava : Indícia, s.r.o., 2018, 73 s. ISBN 978-80-89859-17-7.

 

Škodová, M., Chrenková, M., Schubertová, R., Balážovič, Ľ. ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj 3, Biológia a geografia pre 5. roč. ZŠ. Tematické celky Cesta do stredu Zeme, Vesmírna misia, Výnimočné miesta. Bratislava : Indícia, s.r.o., 2019, 95 s. ISBN 978-80-89859-20-7.

 

Schubertová, R., Škodová, M., Chrenková, M., Balážovič, Ľ. ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj 1, Biológia a geografia pre 5. roč. ZŠ. 2. rozšírené vydanie.  Bratislava : Indícia, n.o., 2019, 87 s. ISBN 978-80 89859-31-3.

 

Schubertová, R., Chrenková, M., Škodová, M., Tomčíková, I., Gregorová, B. ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj 2, Biológia a geografia. 2. rozšírené vydanie. Bratislava : Indícia, n.o., 2019, 96 s. ISBN 978-80 89859-32-0.

 

Škodová, M., Pouš, R., Gregorová, B., Ferenc, Š., Balážovičová, L., Gajdoš, A., Žoncová, M., Michal, P., Jakubík, J. 2019. Horné Pohronie - geografia regiónu. Banská Bystrica: Katedra geografie a geológie, FPV UMB, 2019. 120 s. ISBN 978-80-557-1654-1. Dostupné na: http://hpbook.fpv.umb.sk/webapp/

 

Škodová, M., Chrenková, M., Schubertová, R., Balážovič, Ľ. ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj 3, Biológia a geografia pre 5. roč. ZŠ. Tematické celky Cesta do stredu Zeme, Vesmírna misia, Výnimočné miesta. 2. doplnené vydanie. Bratislava : Indícia, s.r.o., 2020, 97 s. ISBN 978-80-89859-42-9.

 

 

BCI Skriptá a učebné texty

 

 

Škodová, M., Mazúrek, J. Chránené územia Slovenska. Banská Bystrica: Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie, FPV, UMB, 2011. 117 s. ISBN 978-80-557-0138-7.

 

Škodová, M., Urban, P. Národný systém ochrany prírody a krajiny na Slovensku. Vysokoškolské skriptá.Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo  UMB v Banskej Bystrici. 2015. 156 s. ISBN  978-80-557-0960-4.

 

Urban, P., Škodová, M., Mezei, A., Saxa, A., Švajda, J. Prípadové štúdie z ochrany prírody a krajiny a starostlivosti o prírodné zdroje. Vysokoškolské skriptá.Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo  UMB v Banskej Bystrici. 2015. 150 s. ISBN  978-80-557-0958-1.

 

 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 

 

Škodová, M. Metódy hodnotenia antropických okrajov lesa. In Gajdoš, A. (ed.): Geografická revue, roč.4, č.1, Banská Bystrica: Katedra geografie a krajinnej ekológie, FPV, UMB, 2008. s. 122-130. ISSN 1336-7072.

 

Škodová, M. & Pálka, B. Okraj lesa ako fenomén ochrany a tvorby krajiny Starohorských vrchov. In Hronček, P. (ed.): Geografická revue, roč.4, č.2, Banská Bystrica: Katedra geografie a krajinnej ekológie, FPV, UMB, 2008. s. 441-447. ISSN 1336-7072.

 

Škodová, M. 2010. Vplyv sekundárnej sukcesie na štruktúru a druhovú diverzitu okraja lesa. In Hronček, P. (ed.): Geografická revue, roč.6, č.1, Banská Bystrica: Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie, FPV, UMB, 2010. s. 96-111. ISSN 1336-7072.

 

 

DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné, atestačné, ...)

 

 

Lapinová, M. Predpoklady rozvoja cestovného ruchu v okrese Detva. Bratislava: Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2002. 89 s. - Diplomová práca.

 

Lapinová, M. Transformácia kultúrnej krajiny Podpoľania. Bratislava: Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2004. s.96 + CD príloha. - Rigorózna práca.

 

Škodová, M. Antropické okraje lesov Starohorských vrchov. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, 2008. 44 s.+ CD príloha. - Písomná práca k dizertačnej skúške.

 

Škodová, M. Antropické okraje lesov v Starohorských vrchoch. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, 2010. 167 s.+ CD príloha. - Dizertačná práca.

 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

 

Škodová, M. Lesy v okolí Španej Doliny v minulosti a dnes. In Gender, P. (ed.) Bystrický Permon 11/4, Banská Bystrica: OZ Permon, 2013. s. 15, r.č. OÚ-OPT-1/2003.

 

Miestnosť:
F303
Telefón:
048 446 7303