Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Mgr. Miroslava Poláková

Kvalifikačný rast

  • Mgr., FPV UMB Banská Bystrica, 2017 (Poistná, finančná a štatistická matematika)
  • Interný doktorand: FPV UMB, 2017-2021
    •  študijný odbor: Matematická analýza
    •  školiteľ: doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.
    •  téma dizertačnej práce: Rekurenčná kvantifikačná analýza

 

Vyučované predmety:

  • Pravdepodobnosť a štatistika 1
  • Oceňovanie finančných derivátov 2

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela