print

Ing. Martin Kučerka, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra techniky a technológií
  • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ, Študijný koordinátor pre denné a externé štúdium
  • Zaradenie:Odborný asistent

KontaktMiestnosť: 219
Telefón: 048 446 7219Email: Martin.Kucerka@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok07:00 - 09:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Martin KUČERKA, Ing. PhD.

Katedra techniky a technológií
FPV, UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
miestnosť: 219
tel.: +421 48 446 7219
e-mail: martin.kucerka@umb.sk

Výučba

Zimný semester

Technické kreslenie, Technická mechanika, Vybrané kapitoly zo strojov a zariadeníVybrané kapitoly z materiálov a technológií dreva, Stroje a zariadenia na opracovanie dreva a kovu

Letný semester

Technická grafika, Vybrané kapitoly zo strojov a zariadeníVybrané kapitoly z materiálov a technológií dreva

Vzdelanie

Ing.

TUZVO - DF

2004

PhD.         

TUZVO - DF

2008

Oblasti výskumu

- Oblasť výskumu: 5.2.43 - Technológia spracovania dreva

- Oblasť výskumu fyzikálnych vlastností prachovej frakcie triesok vzniknutých v procesoch  trieskového delenia a obrábania dreva, oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Obrábanie a delenie dreva na drevodeliacich a drevoobrábacích strojoch, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, výskum vlastností triesok vzniknutých pri pílení, efektívnosť odlučovacích zariadení v drevospracujúcom priemysle. 

Súčasné projekty

VEGA: 1/0629/20 Experimentálne overovanie vplyvu navrhnutých aktivít podporujúcich technické vzdelávanie žiakov vo vzťahu na ich vedomosti, motiváciu a postoje - spoluriešiteľ

Ukončené projekty

VEGA 1/0725/16 Predikcia kvality vytvoreného povrchu pri frézovaní rastlého dreva stopkovými žiletkovými frézami na CNC obrábacích frézach spoluriešiteľ

KEGA 002UMB-4/2015 Tvorba moderných učebníc a pracovných zošitov pre technické predmety v nižšom strednom vzdelávaní - spoluriešiteľ

ITMS 26110230077 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici - spoluriešiteľ 

KEGA 005UMB-4/2011 Tvorba moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre ťažiskové jednotky nových študijných programov prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania so zameraním na technické odborné predmety - spoluriešiteľ 

VEGA 1/2402/05 Výskum fyzikálnych vlastností prachovej frakcie triesok vzniknutej v procese trieskového delenia a obrábania dreva, vedúci projektu - spoluriešiteľ 

KEGA 3/6068/08 Technická legislatíva v drevospracujúcom priemysle - spoluriešiteľ 

VEGA 1/0315/17 Výskum relevantných vlastností termicky modifikovaného dreva pri kontaktných javoch v procese obrábania s predikciou získania optimálneho povrchu - spoluriešiteľ

KEGA 009TUZ-4/2017 Budovanie progresívneho experimentálneho laboratória pre inováciu foriem výučby v študijnom programe Protipožiarna ochrana a bezpečnosť - spoluriešiteľ

Výber publikačnej činnosti

Vedecké práce v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch (Web of science):

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M., KRIŠŤÁK, Ľ., RUŽIAK, I., GAFF, M.Efficiency of sanding belts for beech and oak sanding. In Bioresources. Raleigh: North Carolina State university. ISSN 1930-2126. Vol. 11, no. 2 (2016), pp. 5242-5254. 

MRAČKOVÁ, E., KRIŠŤÁK, Ľ., KUČERKA, M., GAFF, M., GAJTANSKA, M. Creation of wood dust during wood processing: Size analysis, dust separation and occupational health. In Bioresources. Raleigh: North Carolina State university. ISSN 1930-2126. Vol. 11, no. 1 (2016), pp. 209-222.

IGAZ, R., KRIŠŤÁK, Ľ., RUŽIAK, I., GAJTANSKA, M., KUČERKA, M. Thermophysical properties of OSB boards versus equilibrium moisture content.In Bioresources. Raleigh: North Carolina State University. ISSN 1930-2126. Vol. 12, no. 4 (2017), pp. 8106-8118.

RUŽIAK, I., IGAZ, R., KRIŠŤÁK, Ľ., RÉH, R., MITTERPACH, J., OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M. Influence of urea-formaldehyde adhesive modification with beech bark on chosen properties of plywood. In Bioresources. Raleigh: North Carolina State University. ISSN 1930-2126. Vol. 12, no. 2 (2017), pp. 3250-3264.

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M., KRIŠŤÁK, Ľ., IGAZ, R.Granulometric analysis of sanding dust from selected wood species. In BioResources. Raleigh: North Carolina State University, 2018. ISSN 1930-2126. Vol. 13, no. 4 (2018), pp. 7481-7495.

KUČERKA, M., OČKAJOVÁ, A..Thermowood and granularity of abrasive wood dust. In Acta Facultatis Xylologiae Zvolen. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. ISSN 1336-3824. roč. 60, č. 2 (2018), s. 43-51.

KVASNOVÁ, P., KUČERKA, M., HRUBÝ, D., NOVÁK, D., NOVÁK, V.Hardness tests and dimensional and shape precision analysis of construction and agricultural machinery components. In Manufacturing technology. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2018. ISSN 1213-2489. roč. 18, č. 6, s. 943-949.

RÉH, R., IGAZ, R., KRIŠŤÁK, Ľ., RUŽIAK, I., GAJTANSKA, M., BOŽÍKOVÁ, M., KUČERKA, M. Functionality of Beech Bark in Adhesive Mixtures Used in Plywood and Its Effect on the Stability Associated with Material Systems. In: Materials. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019. ISSN 1996-1944. Vol. 12, no. 8 (2019), 1298.

OČKAJOVÁ, A., BARCÍK, Š., KUČERKA, M., KOLEDA, P., KORČOK, M., VYHNÁLIKOVÁ, Z. Wood Dust Granular Analysis in the Sanding Process of Thermally Modified Wood versus its Density. In BioResources. Raleigh: North Carolina State University, 2019. ISSN 1930-2126. Vol. 14, no. 4 (2019), pp. 8559-8572.

KORČOK, M., KOLEDA, P., BARCÍK, Š., OČKAJOVÁ, A., AND KUČERKA, M. Effect of technological and material parameters on final surface quality of machining when milling thermally treated spruce wood. In BioResources. Raleigh: North Carolina State University, 2019. ISSN 1930-2126. Vol. 14, no. 4 (2019), pp. 10004-10013.

KMINIAK, R., SIKLIENKA, M., IGAZ, R., KRIŠŤÁK, Ľ., GERGEĽ, T., NĚMEC,M., RÉH, R., OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M. Effect of Cutting Conditions on Quality of Milled Surface of Medium-density Fibreboards. In BioResources. Raleigh: NC State University, 2020. ISSN 1930-2126. Vol. 15, no. 1 (2020), pp. 746-766.

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M., KMINIAK, R., KRIŠŤÁK, Ľ., IGAZ, R., RÉH, R.Occupational Exposure to Dust Produced When Milling Thermally Modified Wood. In International Journal of Environmental Research and Public Health [elektronický zdroj]: Open Access Journal. Basel: MDPI, 2020. ISSN 1661-7827. Vol. 17, no. 5 (2020), 1478.

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M., KMINIAK, R., ROGOZIŃSKI, T. Granulometric composition of chips and dust produced from the process of working thermally modified wood. In Acta Facultatis Xylologiae Zvolen. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2020. ISSN 1336-3824. roč. 62, č. 1, s. 103-111.

 

Učebnice pre základné školy:

ŽÁČOK, Ľ., KUČERKA, M., PAVLOVKIN, J., ĎURIŠ, M. Technika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. zodp. red.: Miroslav Veselovský, rec.: Mária Škodová, Roman Sivák. 1. vyd. Banská Bystrica : TBB, a. s., 2012. 96 s. ISBN 978-80-971037-0-5

 

Skriptá a učebné texty: 

KUČERKA, M. Vybrané kapitoly zo strojov a zariadení. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 137 s. ISBN 978-80-557-0619-1 

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M. Materiály a technológie 1: Drevárske technológie. rec. Ladislav Dzurenda, Štefan Barcík - 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2011. 115 s. ISBN 978-80-557-0262-9

 

Ostatné vedecké články a publikácie:

AED

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M., BANSKI, A. The influence of heat treatment on granularity of sand wood dust. In Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2018 = Chip and chipless woodworking processes 2018: vedecký časopis: scientific journal. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. ISSN 2453-904X. Roč. 11, č. 1 (2018), s. 123-130.

AFD

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M., BANSKI, A., ROGOZINSKI, T. Factors affecting the granularity of wood dust particles. In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2016 = Chip and chipless woodworking processes 2016 : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej konferencie, 08.-10.09.2016 Zvolen / rec. Nencho Delijski, Vladimír Goglia ... [et al.]. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2016. ISSN 2453-904X. s. 137-144. 

AFD

KUČERKA, M., OČKAJOVÁ, A. Analýza zrnitosti piliny z procesov pílenia suchého smrekového a dubového dreva. In Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2014 : zborník prednášok, IX. medzinárodná vedecká konferencia, Zvolen, 11. - 13. september 2014 / ed. Ladislav Dzurenda, Adrián Banski ; rec. Nencho Delijski, Alena Očkajová ... [et al.]. - Zvolen : Technická univerzita, 2014. ISBN 978-80-228-2658-7. s. 105-110. 

AFH

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M. Granulometric analysis of particles  from the machining process MDF. In: Chip and chipless woodworking processes 2012 : proceedings of Meeting Abstracts, The 8th international science conference, Zvolen, 6-8 september 2012 / ed. Ladislav Dzurenda, Adrián Banski ; rec. Nencho Delijski ... [et al.]. Zvolen : Technická univerzita, 2012, s. 40. ISBN 978-80-228-2386-9 

AFC

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M. Granularity of dust particles obtained in the process of sanding and milling of particleboard. In Woodworking Techniques : proceedings of the 4th International Science Conference, Prague September 7. - 10. 2011 / rec. Štefan Barcík ... [et al.]. - Prague : Czech University of Life Sciences, 2011. 211-217. ISBN 978-80-213-2182-3 

ABC

Dzurenda, L., Kučerka, M. Granularity of sawdust from processes of wood sawing with frame, log band and circular saws. In: Wood machining and processing - product quality and waste characteristics / ed. Jarosław Górski, Marcin Zbieć. - Warsaw : WULS - SGGW Press, 2009. 96-115. ISBN 978-83-7583-107-8 

AFC

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M. Granular analysis of dust particles from profiling and sanding process of MDF. In Woodworking techniques : 3rd International Scientific Conference - Zagreb, Croatia : Faculty of Forestry, 2009, 187-192. ISBN 978-953-292-009-3 

AAB

DZURENDA, L., ORLOWSKI, K. A., WASIELEWSKI, R., KOPECKÝ, Z., ROUSEK, M., NOVÁK, V., KUČERKA, M., BANSKI, A., OČKAJOVÁ, A., BELJAKOVÁ, A.Vplyv techniky na kvalitu deleného a obrábaného dreva. Zvolen: Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2008. 140 s. Kapitola 4: Technologická charakteristika piliny z procesov pílenia dreva na rámových, kmeňových pásových a kotúčových pílach. s. 93-114. ISBN 978-80-228-1923-7

 

 

Publikačná činnosť:

 

ORCID icon http://orcid.org/0000-0002-3875-0232

ResearcherID: C-7885-2019

Scopus Author ID: 57003346600 

Miestnosť:
219
Telefón:
048 446 7219