print

Mobilita zamestnanca Erasmus+

V rámci mobilít zamestnancov Erasmus+ rozlišujeme:

  •  mobility za účelom výučby, ktoré umožňujú pedagogickým zamestnancom fakulty vyučovať na partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v zahraničí
  •  mobility zamestnancov za účelom ich odbornej prípravy, ktoré podporujú profesionálny rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov fakulty formou účasti na podujatiach odbornej prípravy v zahraničí (s výnimkou konferencií) alebo hospitácií (tzv. job shadowing) na partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania alebo inej relevantnej organizácii v zahraničí.

Termín podania prihlášok na mobility na nasledujúci akademický rok je zvyčajne stanovený na koniec decembra prebiehajúceho akademického roka. Výzvu na podávanie prihlášok zverejňuje v dostatočnom predstihu referát pre medzinárodnú spoluprácu FPV UMB a zamestnanec ju podáva priamo na referát (referentke pre medzinárodnú spoluprácu).

Mobility zamestnancov Erasmus+ sa riadia platnou Smernicou č. 2/2017 o zahraničných mobilitách na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (v prílohe nižšie).


Potrebná dokumentácia pred mobilitou (minimálne 1 mesiac pred):

  1. Program výučby (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement) alebo Program školenia (Staff Mobility for Training Mobility Agreement), v ktorom sa povinne uvádza cieľ mobility, predpokladané výsledky a prínos mobility, a špecifikujú sa konkrétne aktivity, ktoré budú počas mobility realizované. Schválenie a podpísanie tohto dokumentu prijímajúcou stranou zabezpečí po vzájomnej dohode s referátom pre medzinárodnú spoluprácu samotný účastník mobility alebo fakultný administrátor Erasmus+. Akceptovaná je aj elektronická verzia s naskenovanými alebo elektronickými podpismi prijímajúcej strany.
  2. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnanca v troch zamestnancom podpísaných origináloch (účastníkovi mobility bude zaslaná na vyplnenie referátom pre medzinárodnú spoluprácu).
  3. Žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu s finančným limitom poskytnutého grantu.

Dokumentácia po mobilite:

  1. Certifikát o účasti na mobilite potvrdený prijímajúcou stranou.
  2. Cestovné lístky dokumentujúce cestu zamestnanca na miesto mobility a späť (musia obsahovať dátumy vycestovania a návratu z mobility). Na mobilitu Erasmus+ môže zamestnanec cestovať aj súkromným alebo služobným motorovým vozidlom. Možnosti a špecifiká cestovania na mobility zamestnancov sa riadia pravidlami definovanými v čl. 8 Smernice č. 10/2016 o mobilitách Erasmus+ na UMB v Banskej Bystrici.
  3.  Doklad o úhrade ubytovania v mieste mobility. 
  4. Správa zo zahraničnej pracovnej cesty.
  5. Online správa (dotazník) o realizovanej mobilite v nástroji Mobility Tool programu Erasmus+.

Nesplnenie povinností alebo nedostatočná dokumentácia  po mobilite môže byť sankcionované krátením finančného grantu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu.


Všeobecné informácie o mobilitách Erasmus+ nájdete v sekcii Mobility ERASMUS+.


 

=