print

Mobilita študenta Erasmus+

 V rámci študentských mobilít Erasmus+ rozlišujeme:

 • mobility študentov – štúdium, pri ktorých študent realizuje študijný pobyt na vysokej škole v zahraničí spravidla v trvaní jedného semestra akademického roka, minimálne však v dĺžke 3 mesiacov. V individuálnych prípadoch môže byť pobyt odsúhlasený aj na viac semestrov, nie však dlhšie ako na jeden akademický rok.
 • mobility študentov – stáže, pri ktorých študent realizuje prax v podniku alebo na partnerskej univerzite v zahraničí v dĺžke minimálne 2 mesiacov. Náplň práce študenta počas stáže by mala korešpondovať so študijným programom študenta na FPV UMB. Hostiteľskou organizáciou môže byť akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia aktívna na trhu práce, okrem inštitúcií a agentúr EÚ, a to aj bez bilaterálneho zazmluvnenia oboch strán.

Termín podania prihlášok na mobility študentov Erasmus+ na nasledujúci akademický rok je zvyčajne stanovený na koniec decembra prebiehajúceho akademického roka. Výzvu na podávanie prihlášok zverejňuje v dostatočnom predstihu referát pre medzinárodnú spoluprácu.

Študenti, ktorým bola vo výberovom konaní študentská mobilita schválená sa riadia platnou 
Smernicou č. 2/2017 o zahraničných mobilitách na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (v prílohe nižšie).

 


Pozrite si  aj sekciu AKO NA ŠTUDENTSKÚ MOBILITU ERASMUS+


 

Mobilita študentov - štúdium

 • Referát pre medzinárodnú spoluprácu nominuje študenta na príslušnej zahraničnej inštitúcii na mobilitu podľa pravidiel prijímajúcej inštitúcie.
 • Každý študent povinný poznať podmienky prijatia na prijímajúcu inštitúciu a dodržať termíny podávania prihlášok Erasmus+ na štúdium na prijímajúcej inštitúcii. V prípade prihlasovania online tak musí účastník urobiť do stanoveného termínu bez výnimky.
 • Študent musí mať pred vycestovaním na študentskú mobilitu Erasmus+ schválený individuálny študijný plán, o ktorý žiada na oddelení pre pedagogickú činnosť

Potrebná dokumentácia pred zahraničnou mobilitou – štúdium:

 1. Zmluva o štúdiu (Learning Agreement for Studies), ktorá musí obsahovať dátumy začiatku a konca mobility, všetky predmety, ktoré študent absolvuje na prijímajúcej inštitúcii, a súbor predmetov, ktoré budú na FPV UMB nahradené úspešným ukončením študijného programu v zahraničí. Podpísanie tohto dokumentu prijímajúcou stranou zabezpečí po vzájomnej dohode s referátom pre medzinárodnú spoluprácu samotný študent (účastník mobility) alebo fakultný administrátor Erasmus+. Akceptovaná je aj elektronická verzia s naskenovanými alebo elektronickými podpismi, v závislosti od vnútroštátneho právneho poriadku alebo interných pravidiel inštitúcie.
 2. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v troch študentom podpísaných origináloch (Účastníkovi mobility bude zaslaná na vyplnenie referátom pre medzinárodnú spoluprácu).
 3. Európsky preukaz poistenca (kópia).
 4. Zmluva o poistení liečebných nákladov v zahraničí na dobu mobility (www.erapo.sk)

Dokumentácia počas mobility:

Zmluva o štúdiu (Learning Agreement for Studies), časť Počas mobility (During mobility),v ktorej sa do 5 týždňov od začiatku mobility vyznačia prípadné zmeny v študijnom pláne (pridanie, odobranie predmetov).

Dokumentácia po  mobilite:

 1. Certifikát o účasti na mobilite študenta podpísaný prijímajúcou stranou. 
 2. Zmluva o štúdiu (Learning Agreement for Studies),  časť Po mobilite (After Mobility), ktorá musí obsahovať výpis výsledkov, a to v dobe stanovenej v bilaterálnej zmluve (spravidla nie dlhšej ako 5 týždňov po ukončení štúdia na prijímajúcej inštitúcii).
 3. Výpis výsledkov (Transcript of Records) v prípade, že ho inštitúcia poskytuje na osobitnom tlačive. Môže byť odoslaný elektronicky alebo iným spôsobom dostupným študentovi a fakulte.

 Mobilita študentov - stáž

 • Každý študent povinný poznať podmienky prijatia na prijímajúcu inštitúciu a dodržať termíny podávania prihlášok Erasmus+ na stáž na prijímajúcej inštitúcii (ak sa jedná o stáž na univerzite). V prípade prihlasovania online tak musí účastník urobiť do stanoveného termínu bez výnimky.
 • Študent musí mať pred vycestovaním na študentskú mobilitu Erasmus+ schválený individuálny študijný plán, o ktorý žiada na oddelení pre pedagogickú činnosť
 • Stáže Erasmus+ sa môžu zúčastniť aj absolventi. Absolventi musia byť na mobilitu vybraní ešte počas svojho štúdia na FPV UMB, pričom stáž musia absolvovať najneskôr do 12 mesiacov po ukončení vysokoškolského štúdia.

 Potrebná dokumentácia pred mobilitou:

 1. Zmluva o stáži (Learning Agreement for Traineeship), ktorá musí obsahovať dátumy začiatku a konca mobility, názov stáže a detailný program stáže a počet pracovných hodín stáže za týždeň. Detailný program stáže musí zahŕňať úlohy, ktoré má stážista vykonávať, a tiež predpovedať znalosti, zručnosti (intelektuálne aj praktické) a kompetencie (vzdelávacie výstupy), ktoré stážista nadobudne do konca stáže. Musí obsahovať informáciu o dokumente (napr. certifikáte), ktorý stážista získa po absolvovaní stáže. Podpísanie tohto dokumentu prijímajúcou stranou zabezpečí samotný účastník mobility. Akceptovaná je aj elektronická verzia s naskenovanými alebo elektronickými podpismi, v závislosti od vnútroštátneho právneho poriadku alebo interných pravidiel prijímajúcej inštitúcie.
 2. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v troch študentom podpísaných origináloch (Účastníkovi mobility bude zaslaná na vyplnenie referátom pre medzinárodnú spoluprácu).
 3. Európsky preukaz poistenca (kópia).
 4. Komplexný balík cestovného poistenia do zahraničia na dobu mobility, ktorý musí obsahovať poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu (www.erapo.sk)
 5. Potvrdenie o ukončení štúdia na FPV UMB (len v prípade stáže absolventa).

Dokumentácia po mobilite:

 1. Certifikát o účasti na mobilite podpísaný prijímajúcou stranou. 
 2. Zmluva o stáži (Learning Agreement for Traineeship), časť Počas mobility (During mobility) a časť Po mobilite (After Mobility), ktorá musí obsahovať hodnotenie práce stážistu.
 3. Výpis výsledkov, certifikát alebo iný dokument, ktorý bol uvedený ako výstup a uznanie stáže v Zmluve o stáži. Akceptuje sa len originál dokumentu.

Jazykové testovanie OLS a záverečná správa

Jazykové testovanie OLS (On-line Liguistic Support) pred mobilitou - štúdium, stáž. Absolvovanie testovania OLS pred mobilitou je základnou požiadavkou študentských mobilít Erasmus+. Po úspešnom zaregistrovaní mobility na Rektoráte UMB, dostane študent na e-mail uvedený v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium/stáž výzvu na absolvovanie jazykového testu z jazyka, ktorý uviedol ako jazyk, v ktorom bude v zahraničí komunikovať. Jazykový test je povinný pre všetkých účastníkov stáže a riadi sa platnými pravidlami programu Erasmus+. V prípade nedosiahnutia stanovenej jazykovej úrovne je študentovi pridelený online kurz cudzieho jazyka, ktorý je študent povinný absolvovať. Ak študent pridelený kurz neabsolvuje, môže byť sankcionovaný krátením časti grantu podľa platných pravidiel programu.

Po návrate z mobility dostane absolvent stáže na e-mail na vyplnenie záverečnej online správy (dotazníka) o realizovanej mobilite v nástroji Mobility Tool programu Erasmus+ a výzvu na absolvovanie jazykového testu z jazyka, ktorý uviedol ako jazyk, v ktorom komunikoval v zahraničí. Vyplnenie správy o mobilite a absolvovanie jazykového testu je povinné pre všetkých účastníkov stáže. V prípade, že študent (absolvent) výzvy neakceptuje, môže byť sankcionovaný krátením (výzvou na vrátenie) časti grantu podľa platných pravidiel programu.


Koordinátori programu Erasmus+


 Všeobecné informácie o mobilitách Erasmus+ nájdete v sekcii Mobility ERASMUS+.


 

=