print

Mobility ERASMUS+

ERASMUS+ je program Európskej únie (2014 - 2020), ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Pôvodný Erasmus naštartoval svoje pôsobenie v roku 1987. Za posledných 30 rokov sa program výrazne rozrástol a dal príležitosť viac ako 9 miliónom ľudí. 

Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Vysoké školy a podniky môžu spolupracovať a vymieňať si skúsenosti v rámci Znalostných aliancií.

 


Erasmus+ pre ŠTUDENTOV vysokých škôl

Štúdium v zahraničí – študent môže absolvovať študijný pobyt na vysokej škole v zahraničí v dĺžke 3-12 mesiacov 

Stáže študentov v zahraničí – študent môže absolvovať prax v podniku v zahraničí v dĺžke 2-12 mesiacov.

Viac informácií o študentských mobilitách Erasmus+ nájdete Mobility študentov ERASMUS+.

Pozrite si  aj sekciu AKO NA ŠTUDENTSKÚ MOBILITU ERASMUS+

 


Erasmus+ pre ZAMESTNANCOV vysokých škôl

Výučba na zahraničnej vysokej škole – vysokoškolskí pedagógovia môžu vyučovať na partnerskej zahraničnej vysokej škole alebo vysoká škola môže pozvať pracovníkov z partnerského podniku v zahraničí aby vyučovali na vysokej škole a odovzdali praktické skúsenosti študentom.

Školenia zamestnancov vysokých škôl – učitelia a ostatní zamestnanci vysokých škôl môžu absolvovať stáž alebo školenie v podniku alebo na vysokej škole v zahraničí.

Viac informácií o zamestnaneckých mobilitách nájdete v sekcii Mobility zamestnancov ERASMUS+.

 


 Mobility študentov a zamestnancov v programe Erasmus+, v rámci projektov 103 (mobility jednotlivcov medzi krajinami programu) a 107 (mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami) kľúčovej akcie KA1 sa realizujú na základe platných bilaterálnych zmlúv so zahraničnými inštitúciami, ktoré majú udelenú Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus+. Ich pravidelne aktualizovaný zoznam je zverejnený na webovej stránke fakulty. Študentské a absolventské stáže môžu byť realizované aj bez zazmluvnenia oboch strán. 

Mobility študentov a zamestnancov Erasmus+ sú podporené finančným grantom, ktorého výšku pre aktuálny erazmovský akademický rok určuje Národná agentúra Erasmus+, pričom sa riadi pravidlami pre program Erasmus+ stanovenými jednotne Európskou komisiou.

Akademický rok podľa programu Erasmus+ je obdobie realizácie programu Erasmus+, ktoré sa časovo nezhoduje s akademickým rokom a riadi sa osobitným harmonogramom činností súvisiacich s administráciou mobilít. Začiatok erazmovského akademického roka (nového projektového obdobia) je stanovený na 1. jún roku, ktorý predchádza akademickému roku, na ktorý sa žiada financovanie. Odchádzajúce mobility realizovateľné už od tohto termínu však možno začať uskutočňovať až po pridelení finančných prostriedkov inštitucionálnou kanceláriou Erasmus+ na Rektoráte UMB a oznámení o možnosti ich čerpania.

 


Zvyčajný priebeh erazmovského akademického roka

 


Podrobné informácie o zahraničných mobilitách na FPV UMB nájdete v SMERNICI č. 02/2017 o zahraničných mobilitách na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a tiež ďalších dokumentoch uvedených v prílohe nižšie.