Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

                                           

Kvalifikácia

2000 Prešovská univerzita  Prešov (PaedDr.).

2006 Univerzita Mateja Bela  Banská Bystrica (PhD.).

 

Priebeh doterajšej praxe:

1998 – 2001 pedagóg – základná škola

2001 – 2005 vysokoškolský pedagóg PF UKF Nitra

2006 – 2008 vysokoškolský pedagóg PF KU Ružomberok

2005 -          vysokoškolský pedagóg FPV UMB Banská Bystrica

 

 

 

Kategória publikačnej činnosti

 

Štatistika: kategória publikačnej činnosti k 01.12.2020

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

13

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

11

ADM

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

6

ADN

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

1

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

5

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

10

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

2

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

9

AFH

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

3

BAA

Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1

BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

BCB

Učebnice pre základné a stredné školy

14

BCI

Skriptá a učebné texty

1

BDE

Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

1

BDF

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

24

BEE

Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

2

BEF

Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

7

BFB

Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

1

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

3

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

1

Súčet

 

117

 

Štatistika: kategória ohlasov k 01.12.2020

1

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

7

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

22

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

37

Súčet

 

66


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela