print

Ing. Katarína Trnková, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra životného prostredia
 • Funkcia:Vysokoškolská učiteľka, Členka Akademického senátu FPV UMB
 • Zaradenie:Odborná asistentka

KontaktMiestnosť: 109
Telefón: 048 446 5809

Tajovského 55
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: Katarina.Trnkova@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda13:00 - 14:00
Štvrtok-
Piatok-
Konzultácie je potrebné dohodnúť si predom, mailom alebo telefonicky. V prípade neprítomnosti na KŽP volajte laboratórium KBE - kl. 7151

Profesijná charakteristika

 

Výučba
 • Zdravie a ŽP
 • Environmental Health (ECTS courses)
 • Úvod do štúdia environmentálnych vied
 • Environmentálne záťaže a brownfieldy
 • Sanácie environmentálnych záťaží
 • Globálne problémy životného prostredia
 • Seminár k diplomovej práci
 • Environmentálna epidemiológia
 • Monitorovanie zložiek ŽP
 • Bioindikácie v životnom prostredí
 • Ochrana pred biologickým a chemickým terorizmom

Lectures and seminars

 • Health and Environment
 • Environmental Health (ECTS courses)
 • Introduction to the study of Environmental sciences
 • Environmental loadings and brownfields
 • Remediation of environmental loads
 • The global environmental problems
 • Seminar of the diploma thesis
 • Environmental epidemiology
 • Monitoring of environmental compartment
 • Bioindications in the environment
 • Biological and Chemical terrorism Safety

Profesionálna kariéra

2014 – doteraz: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied: VŠ učiteľ, odborný asistent

10/2001 – 2013 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Odbor lekárskej mikrobiológie: odborný pracovník a laboratórny diagnostik

Členstvo v spoločnostiach 

Slovenská limnologická spoločnosť  

Slovenská parazitologická spoločnosť

 

Osobné záujmy a hobby

hory, šport (cyklistika, turistika, lyžovanie, plávanie), tanec, výtvarné umenie a dizajn, architektúra

Professional career

2014 – till now: Assistant Professor, Faculty of Science, Matthias Belius University, Banska Bystrica

10/2001– 2013 The Regional Authority of Public Health (RAPH) in Banská Bystrica, Department of Medical Microbiology: laboratory diagnostics specialist

Professional memberships 

Slovak Limnological Society 

Slovak Society for Parasitology

 

Personal and other interests

mountains, sports (cycling, hiking, skiing, swimming), dance, fine arts and design, architecture

Vzdelanie

 

1990 – 1991  STU Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta, odbor Manažment strojárskej výroby

1991 – 1996  Ing. - TU Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky, študijný odbor Všeobecná ekológia

10/2003       doktorandka v externej forme štúdia v odbore Ekológia, TU Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky

2001 – 2006  príprava na výkon práce v zdravotníctve, špecializačné štúdium v odbore Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii ŽP, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

27.2.2006     špecializačná skúška v odbore Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii, SZU BA

22.11.2010   obhajoba dizertačnej práce „Voľne žijúce meňavky (Heterolobosea, Gymnamoebia): ekológia a rozšírenie v bazénoch umelých kúpalísk Banskobystrického kraja“, FEE TU Zvolen

2010      PhD. v odbore 15-21-9 Ekológia, FEE TU Zvolen

Education

 • 1990 – 1991   Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, The management of Engineering production

 • 1991 – 1996   Ing. – Technical University Zvolen, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, General Ecology  https://fee.tuzvo.sk/en

 • 10/2003      PhD student in external form of study programme Ecology, Technical University Zvolen, Faculty of Ecology and Environmental Sciences

 • 27.2.2006     The specialization exam in study programm Investigation methods in Microbiology and Biology of the Environment, Slovak Medical University in Bratislava

 • 2010    Ph.D. in Ecology,Technical University Zvolen, Faculty of Ecology and Environmental Science

Oblasti výskumu

Ekológia a taxonómia voľne žijúcich meňaviek so zameraním na potenciálne patogénne druhy

Interakcie mikroorganizmov a voľne žijúcich meňaviek

Problematika výskytu legionel v životnom prostredí

Limnológia stojatých vôd

Paleolimnologické štúdie sedimentov s využitím palynológie

Protozoológia

Parazitológia

Epidemiológia a verejné zdravotníctvo

Research interests

Ecology and Taxonomy of free living amoebae focused on potentially pathogenic species

Bacterial - "Trojan horse" interactions: amoeba-resisting bacteria (ARB) or amoeba-resistant microorganisms (ARM)

The occurrence of Legionella spp. in the environment

Limnology of lake ecosystems

Paleolimnological studies of sediments using palynology

Protozoology

Parasitology

Epidemiology and Public Health

Riešené projekty

APVV-15-0292 “Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj zaznamenaný v jazerných sedimentoch Vysokých Tatier“ (2016 – 2020); riešiteľ  

VEGA 1/0535/17 „Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť“ (2017 – 2020), riešiteľ od roku 2018  

VEGA 1/0664/15 „Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží“, 2015 – 2017), riešiteľ  

KEGA 041UK-4/2015 „Parazitické protista – nový predmet s integráciou moderných metód parazitologickej praxe“ (2015 –2017), zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska VVŠ 

VEGA 1/0547/15 „Experimentálne meranie a modelovanie fugitívnych emisií“ (2015 – 2017), riešiteľ

Research projects

APVV-15-0292 „Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains“ (2016 – 2020), co-worker  

VEGA 1/0535/17 "Genetic equipment of euglenoid flagellates for intercellular communication, potential multicellularity and metabolism of sugars" (2017 – 2020),  co-worker from 2018

VEGA 1/0664/15 „A 250 year history of human impacts on a landscape of the Banská Štiavnica mining territory: a palaeolimnological reconstruction using biotic and abiotic indicators from lake sediments“ (2015 – 2017), co-worker  

KEGA 041UK-4/2015 „Parasitic protists – a new course with an integration of modern methods of parasitological practice“ (2015 – 2017), principal researcher from the collaborating department of University 

VEGA 1/0547/15 "Experimental Measurement and Modeling of Fugitive Emissions" (2015 – 2017), co-worker

Výber publikačnej činnosti (2010-2018)/Notable publications (2010-2018)

Trnková, K., Kotrbancová M., Špaleková M., Fulová M., Boledovičová J. , Vesteg M.  (2018). MALDI-TOF MS analysis as a useful tool for an identification of Legionella pneumophila, a facultatively pathogenic bacterium interacting with free-living amoebae: A case study from water supply system of hospitals in Bratislava (Slovakia), Experimental parasitology. - San Diego : Academic Press, 2018. - ISSN 0014-4894. - Vol. 184 (2018), pp. 97-102. https://doi.org/10.1016/j.exppara.2017.12.002 

Bitušík, P., Trnková, K., Chamutiová, T., Sochuliaková, L., Stoklasa, J., Pipík, R., Szarlowicz, K.Szacilowski, G.Thomková, K.Šporka, F.,Starek, D., Šurka, J.,  Milovský, R. & Hamerlík, L. (2018). Tracking human impact in a mining landscape using lake sediments: A multi-proxy palaeolimnological study. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 504: 23-33.

Bitušík P., Svitok M., Novikmec M., Trnková K. & Hamerlík L. (2017). A unique way of passive dispersal of aquatic invertebrates by wind: Chironomid larvae are traveling in fragments of aquatic mosses. Limnologica-Ecology and Management of Inland Waters, 63: 119-121.

Bitušík P., Svitok M., Novikmec, M., Trnková K. & Hamerlík L. (2017). Biological recovery of acidified alpine lakes may be delayed by the dispersal limitation of aquatic insect adults. Hydrobiologia 790(1): 287-298.

Maďarová, L.Trnková, K., Feiková, S., Klement, C. , Obernauerová, M. (2010). A real-time PCR diagnostic method for detection of Naegleria fowleri. Experimental parasitology. - ISSN 0014-4894. - Vol. 126, no. 1, s. 37-41.

Miestnosť:
109
Telefón:
048 446 5809