RSS RSS print

Výskumné linie KŽP

SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNEHO RIADENIA SUBJEKTOV A INTEGROVANÝ MANAŽMENT

Výskum je zameraný na oblasti environmentalistika, manažment využívania a ochrany vôd a manažment vodného hospodárstva, manažérstvo odpadového hospodárstva so zameraním na možnosti zhodnocovania a zneškodňovania odpadov a ich recyklácie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), systémy environmentálneho manažérstva (EMS a EMAS), systémy integrovaného manažérstva vrátane ich implementácie a analýze, environmentálne hodnotenie výrob a hodnotenie a označovanie výrobkov, procesov tvorby konceptov CSR, ako základných platforiem tak pre kreovanie a implementáciu manažérskych systémov environmentálneho riadenia organizácií, procesov identifikácie rozhodujúcich zainteresovaných strán organizácií (stakeholderov)

TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ, ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA, ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA A OSVETA A S TÝM SÚVISIACE MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

Výskum je zameraný na špecifiká uplatňovania dobrovoľných environmentálnych nástrojov vo výchovných a osvetových zariadeniach, skúmanie indikátorov environmentálneho imidžu týchto zariadení a na vymedzenie systémových východísk vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju, na aktivizujúce metódy výučby v rámci vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju a školskému ekoporadenstvu, na ekogramotnosť v rôznych profesných a vekových cieľových skupinách, skúmanie charakteristík a znakov trvalej udržateľnosti urbánnych komunít.

VPLYVY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA ĽUDSKÉ ZDRAVIE, IDENTIFIKÁCIA A HODNOTENIE ENVIRONMENTÁLNYCH RIZÍK A KRÍZOVÝ MANAŽMENT

Vo výskume sa orientuje na: hodnotenie zdravotných rizík – metodika a jej využitie v podmienkach Slovenskej republiky; hodnotenie zdravotných rizík chemických látok – arzén a jeho zlúčeniny a vzťah expozície a onkologických ochorení; hodnotenie expozície chemických látok v životnom prostredí, v pracovnom prostredí a hodnotenie expozície spotrebiteľov – aplikácia počítačových modelov v podmienkach Slovenskej republiky, manažment zdravotných rizík chemických látok; hodnotenie kvality ovzdušia a jej vplyvu na zdravotný stav obyvateľov a pracovníkov, ochranou zdravia pred vplyvom chemických a biologických faktorov na ľudské zdravie, zdravie zvierat a potravinovú bezpečnosť i biologickým a chemickým terorizmom.

MANAŽMENT ZACHOVANIA, OBNOVY A VYUŽITIA PRÍRODNÝCH, KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH HODNÔT

Výskum je zameraný na manažment zachovania prírodných hodnôt ekosystémov, programami záchrany významných fytoelementov, manažérstvom antropicky pozmenených biotopov s dôrazom na flóru, štúdium zvetrávacích procesov a remediácie starých banských záťaží (kontaminácia pôd, vody, fauny a flóry), monitoringom ťažkých kovov v trávnom ekosystéme v podhorských a horských regiónoch Slovenska, rozpracúvanie metódy manažérstva rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu vo vidieckej krajine, vzťahom sociálno-kultúrnych spoločenstiev a prírodného prostredia, navrhuje a overuje metódy a formy uchovania a ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva krajiny vrátane uplatnenia environmentálneho aspektu v prezentácii múzejných zbierok, environmentálne a sociálno-kultúrne determinovaných limitov rozvoja a zisťovanie stereotypov v povedomí spoločenstva v kontexte udržateľného rozvoja.

=