RSS RSS print

Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách
Ekológia trávnych porastov

Ekológia trávnych porastov (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ján Tomaškin, Judita Tomaškinová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-0675-7Stiahnuť publikáciu:

Predkladaná vysokoškolská učebnica Ekológia trávnych porastov predstavuje základný študijný materiál a zdroj informácií pre dva predmety, ktoré sú v ponuke bakalárskeho a magisterského štúdia v študijnom odbore Environmentálny ...

Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia

Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jana Jaďuďová a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-1027-3

Učebnica podáva komplexný pohľad na ekonomické nástroje legislatívy životného prostredia Slovenskej republiky vo všeobecnosti so zameraním na hlavné zložky životného prostredia: ochrana ovzdušia, ochrana vôd, odpadové hospodárstvo, ...

Environmentálna pedológia a manažment ochrany pôdy

Environmentálna pedológia a manažment ochrany pôdy (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Radoslava Kanianska
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0460-9

Prvá všeobecná časť vysokoškolskej učebnice je zameraná na základy pedológie. Druhá špeciálna časť je orientovaná na environmentálne problémy, fyzikálnu, chemickú a biologickú degradáciu pôdy a manažment jej ochrany. Tretia, ...

Firemné občianstvo ako súčasť koncepcie spoločenskej zodpovednosti

Firemné občianstvo ako súčasť koncepcie spoločenskej zodpovednosti (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Jana Jaďuďová, Ján Zelený
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0774-7

Vedecká monografia sa sústreďuje na problematiku koncepcie firemného občianstva (Corporate Citizenship), ako nástroja pre zodpovedné riadenie organizácie so zameraním na privátny sektor spoločnosti. Autori prinášajú parciálnu časť ...

Hodnotenie rizika drevných prachov v pracovnom a životnom prostredí

Hodnotenie rizika drevných prachov v pracovnom a životnom prostredí (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Iveta Marková - Alena Očkajová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1391-5Stiahnuť publikáciu:

Predkladaná vedecká monografia je určená študentom študijného odboru Environmentálny manažment vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Môžu ju však využiť aj odborníci zaoberajúci sa problematikou manažérstva ...

Identifikácia a modely reťazcov udalostí

Identifikácia a modely reťazcov udalostí (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ján Zelený
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0639-9Stiahnuť publikáciu:

V spoločenskej praxi sa veľmi často vyskytujú dva zaujímavé typy situácií. Prvou z nich je situácia, ktorá od subjektu (človeka, združenia, organizácie, ...) vyžaduje rozhodnutie či, a keď, tak ako vojsť do interakcie s potenciálne ...

Identifikácia a posudzovanie rizika

Identifikácia a posudzovanie rizika (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ján Zelený, Alena Očkajová
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0586-6

Táto učebnica je určená študentom odboru Bezpečenosť a ochrana zdravia pri práci a študijného odboru Environmentálny manažment. Môžu ju však využiť aj odborníci zaoberajúci sa problematikou manažérstva rizika v spoločenskej ...

Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.- Zaobchádzanie s rizikom

Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.- Zaobchádzanie s rizikom (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ján Zelený a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0660-3
Kúpiť teraz za 10,90 €

Učebnica je určená študentom študijného odboru Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a študijného odboru Environmentálny manažment. Môžu ju však využiť aj odborníci zaoberajúci sa problematikou manažérstva rizika v ...

Integrovaný manažment Národného parku Slovenský Kras

Integrovaný manažment Národného parku Slovenský Kras (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Judita Tomaškinová, Ján Tomaškin
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0589-7
Kúpiť teraz za 8,60 €

Predkladaná monografia je venovaná integrovanému manažmentu chránených území. Na modelovom príklade NP Slovenský kras prináša parciálnu časť výsledkov z výskumu, ktorý bol zameraný na komplexné zhodnotenie efektívnosti jeho ...

Kapitoly z rastlinnej toxikológie

Kapitoly z rastlinnej toxikológie (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Turisová Ingrid, RNDr., PhD., Šimko Štefan, doc. MVDr., CSc.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0281-0

Publikácia je v našom priestore prvou prácou, ktorá podáva ucelenejší – holistický – pohľad na štyri vybrané rastliny Aristolochia clementis L., Convallara majalis L., Strychnos nux-vomica a Ricinus communis L., a to s dôrazom na ...

Modelovanie reťazcov

Modelovanie reťazcov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ján Zelený, Iveta Marková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0640-5Stiahnuť publikáciu:

Monografia podáva systémový pohľad na problematiku identifikácie, analýzy, posudzovania a hodnotenia závažnosti rizík vychádzajúci z princípov modelovania. Monografia je koncipovaná tak, aby ju mohli využívať nielen poslucháči ...

Produkčné a ekologické funkcie trávnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajine

Produkčné a ekologické funkcie trávnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajine (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ján Tomaškin, Judita Tomaškinová
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1399-1

Publikácia je určená pre odborníkov, ktorí sa venujú experimentálnemu aj aplikovanému výskumu v oblasti produkčnej ekológie a funkcií trávnych ekosystémov. Môže poslúžiť aj ako študijný materiál pre študentov všetkých ...

Význam ovocných sadov pre denné motýle v extenzívnej krajine pri Novej Bani (stredné Slovensko)

Význam ovocných sadov pre denné motýle v extenzívnej krajine pri Novej Bani (stredné Slovensko) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Eva Štrbová, Ján Kulfan
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0625-2
Kúpiť teraz za 7,60 €

Monografia sumarizuje poznatky terénneho výskumu z okolia Novej Bane zameraného na problematiku biodiverzity denných motýlov na rôzne obhospodarovaných ovocných sadoch.