RSS RSS print

Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy

Informácie o projekte
Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:VEGA-1/0291/19
Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Spoluriešitelia:

doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.
Ing. Pavol Midula, PhD.
Mgr. Tatiana Kviatková
Mgr. Nikola Benková

Zahraničný projekt:nie
=