RSS RSS print

Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb

Informácie o projekte
Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja SR

Koordinujúca organizácia:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Číslo projektu:APVV-0098-12
Doba riešenia projektu:1. Október 2013 - 30. September 2017
Vedúci projektu FPV:Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Spoluriešitelia:

Jana Jaďuďová
Jana Júdová

Zahraničný projekt:nie

Koordinujúca inštitúcia:
NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy - zodpovedný riešiteľ RNDr. Jarmila Makovníková, CSc.

Spoluriešiteľské organizácie:
Fakulta prírodných vied UMB - kontaktná osoba Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva - kontaktná osoba Ing. Miriam Kizeková, PhD.

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie systému hodnotenia a ocenenia agroekosystémových služieb pre územie Slovenska. Na dosiahnutie hlavného cieľa je potrebné splniť čiastkové ciele:

  • Analyzovať funkcionalitu a variabilitu agroekosystémových služieb v prieniku pôda - rastlina meraním a hodnotením vybratých indikátorov na modelových územiach. Determinovať prediktory agroekosystémových služieb. Vytvoriť alternatívne modely hodnotenia agroekosystémových služieb v prieniku pôda - rastlina na úrovni modelových území,
  • Na základe analýzy modelových území pripraviť podklady na národnej úrovni a navrhnúť model hodnotenia agroekosystémových služieb v prieniku pôda - rastlina,
  • Vytvoriť systém oceňovania agroekosystémových služieb v prieniku pôda - rastlina.

Cieľom prvej etapy riešenia je analyzovať funkcionalitu a variabilitu agroekosystémových služieb v prieniku pôda – rastlina meraním a hodnotením vybratých indikátorov na modelových územiach, determinovať prediktory agroekosystémových služieb a  vytvoriť alternatívne  modely hodnotenia agroekosystémových služieb v prieniku pôda – rastlina na úrovni modelových území. Prvá etapa je plánovaná na obdobie  od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2015. V roku 2014 sme v rámci projektu APVV 0098-12 pokračovali v riešení prvej etapy. Počas roka sme realizovali terénny prieskum na modelových plochách, stanovenie vybraných parametrov priamo v teréne, odbery a analýzy pôdnych, rastlinných vzoriek, floristiky ako aj prieskum diverzity fauny.

V roku 2016 sme riešili druhú etapu projektu zameranú na komplexnú analýzu a hodnotenie agroekosystémových služieb na národnej úrovni.
Výstupy z riešenia projektu:

r. 2016

Makovníková J., Kobza J., Pálka B., Mališ J., Kanianska R., Kizeková M. 2016. An approach to mapping the potential of cultural agroecosystem services, Soil & Water Res., 11 (2016): 44-52

Kanianska, R., Jaďuďová, J.,  Makovníková, J., Kizeková, M. 2016. Assessment of Relationships between Earthworms and Soil Abiotic and Biotic Factors as a Tool in Sustainable Agricultural. Sustainability 2016, 8(9), 906; doi:10.3390/su8090906

Kanianska, R., Jaďuďová, J., Makovníková, J., Kizeková, M., Tomaškin, J. 2016. Ekosystémové služby. Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016, 244 s., ISBN 978-80-557-1129-4.

Kizeková, M., Čunderlík, J., Dugátová, J., Makovníková, J.,  Kanianska, R, Jaďuďová, J.,  Jančová, Ľ. 2016. Agroekosystémové služby a súčasný stav trávnych porastov v Slovenskej Republike. NPPC. EQULIBRIA. 118 s., ISBN 978-80-89800-09-4

Širáň, M., Makovníková, J., Kobza, J. 2016. Možnosti hodnotenia kompakcie pôdy vo vzťahu ku zásobovacej agroekosystémovej službe. Agrochémia. vol. XX. (56), 2016, 2, 38-42. ISSN 1335-2415.

Kanianska, R., 2016. Agriculture and its impact on land-use, environment, and ecosystem services. In Almusaed A. (ed.), Landscape Ecology, The influences of land use and anthropogenic impacts of landscape creation, pp. 3 – 26, INTECH, Print ISBN 978-953-51-2513-6, Online ISBN 978-953-51-2514-3.

r.2015

Kanianska R.,  Kizeková M. Makovníková, J. 2015. Quantification of present and past biomass productivity as a support to effective biomass management. Journal of Environmental Planning and Management , 2015, DOI 10.1080/09640568.2015.1078227

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09640568.2015.1078227   

Makovniková, J., Kanianska, R., Kizeková, M. 2015. An approach to evaluating potential of cultural agroecosystem services. Ecology & Safety, Volume 9, 2015, Pages: 24-33, ISSN 1314-7234

http://www.scientific-publications.net/en/open-access-journals/ecology-and-safety/

Kanianska, R., Jaďuďová, J., Kizeková, M., Makovníková, J. 2015. Earthworms as bioindicator for land use in agroecosystems.  Ecology & Safety, Volume 9, 2015, Pages: 34-41,  ISSN 1314-7234

http://www.scientific-publications.net/en/open-access-journals/ecology-and-safety/

Kanianska, R., Ďurčíková, I. 2015. Hodnotenie zmien produkčných služieb ekosystémov v katastrálnom území obce Lukavica s použitím geoinformačného systému o území.  Geographica Casoviensis 1/2015, str. 35 - 43, ISSN 1337-6748

http://geografia.science.upjs.sk/index.php/13-geographia-cassoviensis/274-gc-2015-9-1

Makovníková, J., Kanianska, R. 2015. Regulačné  ekosystémové služby hodnotené na príklade aktívneho hliníka v kambizemiach s využitím čiastkového monitorovacieho systému – pôda. Acta Evironmentalica Universitatis Comenianae, vol. 23, 1 (2015): 55-65

Kizeková, M., Jančová, Ľ., Dugátová, J., Čunderlík, J., Kanianska, R., Makovníková, J. 2015.  Porovnanie biodiverzity a kvality intenzívnych a extenzívnych  trávnych porastov v rôznych environmentálnych podmienkach Slovenska.  In Lúkarstvo a pasienkárstvo na Slovensku, roč. 9, 2015, č. 1, s. 24-27.  ISSN 1337-589X.

Kizeková, M.,  Jančová, Ľ., Dugátová, Z., Čunderlík J, Kanianska R.,  Makovníková, J., Tomaškin, J. 2015. Performance and quality of legume monocultures and grass-legume mixtures during two dry years. In Grassland Science in Europe, vol. 20, p. 242 – 244. ISBN 978-9090-289-61-8.

Kizeková, M., Jančová, Ľ., Martincová, J., Jančová, M., Dugátová, Z., Pollák, Š., Kanianska, R., Makovníková, J. 2015. Vplyv zrážok a teploty na rast a primárnu produkciu monokultúry Festulolium a ďatelinotrávnych miešaniek.  In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015 : Sborník recenzovaných vědeckých prací. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015, s. 145 - 148. ISBN 978-80-813-2567-8. 

Kizeková, M., Jančová, Ľ., Dugátová, Z., Čunderlík, J., Kanianska, R., Makovníková, J. 2015.  Biodiverzita a kvalita trávnych porastov v rôznych environmentálnych podmienkach Slovenska  In Zborník vedeckých prác. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015, s. 63-66.  ISBN 978-80-89408-20-7. Dostupné na internete: http://www.savzv.sk/domain/b6/files/konferencie/ssplpvv/zbornik-zvolen.pdf

Kanianska, R., Jaďuďová, J. 2015.  Hodnotnie vybratých biotických a abiotických pôdnych charakteristík majúcich vplyv na plnenie ekosystémových služieb. In Zborník vedeckých prác. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015, s. 32-36.  ISBN 978-80-89408-20-7. Dostupné na internete: http://www.savzv.sk/domain/b6/files/konferencie/ssplpvv/zbornik-zvolen.pdf

Varga, J., Kanianska, R. 2015. Sezónna a priestorová variabilita pôdnej vlhkosti v agroekosystéme a lesnom ekosystéme. Prírodovedec 2015. Zborník príspevkov zo ŠVK 2015, str. 345 – 348, UMB Banská Bystrica, ISBN 978-80-557-0943-7

http://www.fpv.umb.sk/veda-a-vyskum/studentska-vedecka-konferencia/prirodovedec-2015-zbornik-zo-svk-2015.html

Kizeková, M.,  Jančová, Ľ., Martincová, J., Jančová, M., Dugátová, Z., Pollák, Š., Kanianska, R., Makovníková, J. 2015. Primárna produkcia ekosystémových služieb dočasných trávnych porastov. In Zborník pestovateľské technológie a ich význam pre prax. NPPC., str. 90-93, ISBN 978-80-89417-66-7

Makovníková, J., Pálka, B., Mališ, J., Kanianska, R., Kizeková, M. 2015. Potenciál agroekosystémových služieb v rôznych pôdno-ekologických regiónoch Slovenska. Pedologicke dny 2015, Zborník abstraktov (ed. Šarapatka, Bednar),  str. 41.,  ISBN 978-80-244-4802-2

Kanianska, R., Jaďuďová, J., Kizeková, M., Makovníková, J 2015. Earthworms abundance in relation to climate and soil physical parameters. In SUSTAIN Proceedings, : International conference, Kiel, September 23. - 26. 2015. - Kiel : Kiel University, 2015. - ISBN 0. - CD-ROM, [s. 1].

Makovníková, J., Júdová, J., Kanianska, R., Kizeková, M. 2015. The potential of agroecosystem services in relation to land use and biodiversity. In Ecology of soil microorganisms, 29. 11. 1 3. 12. Prague, CR, str. 190

 Júdová, J., Kanianska, R., Jaďuďová, J., Makovníková, J., Kizeková, M.2015. The Contingency of some Biotic and Abiotic Parameters in Arable Land and Permanent Grasslands. In Ecology of soil microorganisms, 29. 11. 1 3. 12. Prague, CR, str. 292

 

Poster - Výskum pôdy

=