RSS RSS print

Rigorózne štúdium

Uchádzačom rigorózneho pokračovania môže byť absolvent magisterského vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Environmentálny manažment, alebo v príbuznom študijnom odbore. Absolvovaním rigorózneho pokračovania získava uchádzač akademický titul „doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“).

Rigorózne konanie pozostáva z vypracovania rigoróznej práce a z rigoróznej skúškyRigorózne konanie sa začína obhajobou rigoróznej práce. Po obhajobe rigoróznej práce sa koná ústna skúška. Jej súčasťou sú dva povinné predmety širšieho vedného základu a jeden povinne voliteľný predmet. Tieto by mali súvisieť s témou rigoróznej práce alebo s oblasťou, v ktorej uchádzač pôsobí. Obhajoba rigoróznej práce a rigoróznej skúšky sa koná v jednom dni.

Podrobné informácie ohľadom Rigorózneho konania na FPV UMB.

Predmety širšieho vedného základu

 • Integrované manažérstvo
 • Ochrana a tvorba životného prostredia
 • Biologická diverzita
 • Zdravie a životné prostredie 

Povinne voliteľné predmety

 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • Manažérstvo ľudských sídel
 • Psychosociálne a etické aspekty environmentálneho manažérstva
 • Rozvoj a využívanie vidieka
 • Výchova k TUR

Tézy predmetov rigorózneho konania nájdete v prílohe

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky 

Uchádzač podáva prihlášku na rigoróznu skúšku dekanovi fakulty a kópiu prihlášky odovzdá na Katedre životného prostredia.

K prihláške pripojí:

 1. Overenú kópiu diplomu a overenú kópiu vysvedčenia (resp. osvedčenie)  o štátnej skúške (odporúčaný vážený študijný priemer do 1,5).
 2. Overenú kópiu osvedčenia o priznaní titulu "magister".
 3. Ak uchádzač absolvoval zahraničnú vysokú školu, pripojí k prihláške aj overené kópie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo nostrifikačnú doložku.
 4. Zoznam publikovaných prác.
 5. Potvrdenie o praxi v odbore Environmentálny manažment, alebo v príbuznom odbore (minimálne 1 rok)