RSS RSS print

Profil absolventa

Základnú platformu magisterského stupňa štúdia tvoria dve oblasti. Prvou je problematika integrovaného manažérstva (ukončená štátnou skúškou) a druhou je komplex manažérskych systémov a nástrojov environmentálneho riadenia rôznych subjektov ukončený kolokviálnou štátnou skúškou. Na túto platformu nadväzuje komplex nadstavbových poznatkov zameraných najmä na problematiku rozvoja a využívania vidieka, manažérstvo ľudských sídiel, ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva a v neposlednej rade na problematiku verejného zdravia. Aj tento komplex je ukončený kolokviálnou štátnou skúškou.

Formy štúdia

 • Denná forma - 4 semestre
 • Externá forma – 5 semestrov

Profil absolventa

Absolventi získajú poznatky z oblastí prípravy a plánovania, progresívneho  riadenia, rozhodovania, koordinovania a  kontroly zdrojov, procesov a vzťahov v kontexte riešenia environmentálnych problémov obcí a organizácií rôznych typov a veľkostí. Zároveň získajú kompetencie najmä pre:

 • identifikáciu a kvantifikáciu cieľov environmentálnej politiky a spôsobov ich dosiahnutia,
 • tvorbu, dokumentovanie, implementáciu a riadenie environmentálnych manažérskych systémov, auditu a procesov certifikácie, resp. validácie, hodnotenia, posudzovania, povoľovania a pod.,
 • rozvoj konštruktívneho životného štýlu obyvateľov urbánnych a vidieckych systémov, tvorbu humánneho a kultúrneho pracovného prostredia a životného prostredia v zmysle princípov trvalo udržateľného rozvoja,
 • vytváranie verejnej mienky obyvateľov a zamestnancov a usmerňovanie rôznych cieľových skupín a konštruktívny dialóg so skupinami stakeholderov a shareholderov,
 • tvorbu a aplikáciu vzdelávacích a tréningových programov,
 • tvorbu a simuláciu virtuálnych modelov správania sa prírodných a humánnych systémov a  dopadov ich harmonického alebo disharmonického (patologického) pôsobenia na životné prostredie.

Základné oblasti teoretických vedomostí, ktoré študenti magisterského stupňa získajú tvoria:

 • systémy environmentálneho a integrovaného manažérstva,
 • environmentálne riziká, prevencia a havarijné plánovanie,
 • zachovanie a ochrana prírodných hodnôt na úrovni ekosystémov a biotopov,
 • ochrana kultúrneho dedičstva,
 • ochrana a podpora zdravia,
 • manažérstvo ľudských sídiel,
 • ekonomické aspekty tvorby a ochrany životného prostredia. 
=