RSS RSS print

Plán štúdia

Študijný program: Environmentálne manažérstvo
Študijný odbor: 1615 Environmentálny manažment
Stupeň štúdia: druhý
Forma štúdia: denná, externá
Štandardná dĺžka: 2 roky (denná), 3 roky (externá)
Metóda štúdia: kombinovaná

Povinné predmety

Kód predmetu

Názov predmetu

Roč./sem.

Kredity

Hodinová záťaž študenta

Rozsah*

P-S-C/L

Vyučujúci

KZP FPV/2d-em-107

Hodnotenie dopadov

na životné prostredie

1/Z

4

120

2-1-0

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

KZP FPV/2d-em-109

Ekonomická analýza a tvorba environmentálnych projektov

1/Z

5

150

2-2-0

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

KZP FPV/2d-em-110

Zdravie a životné prostredie

1/Z

6

180

2-2-0

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

Ing. Katarína Trnková, PhD.

KZP FPV/2d-em-111

Integrovaná prevencia a kontrola zdrojov znečisťovania ovzdušia, vôd a odpadov

1/L

6

180

3-2-0

prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.

Mgr. Janka Ševčíková, PhD.

KZP FPV/2d-em-112

Hodnotenie životného cyklu (LCA)

1/L

4

120

1-2-0

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

KMA FPV/2d-STL-120

Štatistika

1/L

4

120

1-2-0

RNDr. Katarína Sebínová, PhD.

KZP FPV/2d-em-113

Integrované manažérstvo

a audítorstvo

2/Z

5

150

2-2-0

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

KZP FPV/2d-em-114

Inteligentné produkčné systémy a udržateľný rozvoj

2/Z

5

150

1-1-1

prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.

KZP FPV/2d-em-115

Sanácie environmentálnych záťaží

2/Z

5

150

2-2-0

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

Ing. Katarína Trnková, PhD.

KZP FPV/2d-em-116

Seminár k diplomovej práci

2/Z

4

120

0-2-0

vedúci diplomovej práce

KZP FPV/2d-em-117

Základy podnikania v environmentálnych službách

2/L

4

120

2-2-0

prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.

KZP FPV/2d-em-118

Štátna skúška

Diplomová práca s obhajobou a kolokviálna skúška z environmentálneho manažérstva

2/L

20

600

 

vedúci diplomovej práce

skúšobná komisia štátnej skúšky

SPOLU

72

2160

 

 

 

*rozsah priamej vyučovacej činnosti za týždeň, v prípade potreby sa urči rozsah za semester

 

Povinne voliteľné predmety

Kód predmetu

Názov predmetu

Roč. /sem.

Kredity

Hodinová záťaž študenta

Rozsah*

P-S-C/L

Vyučujúci

KZP FPV/2d-em-202

Ekosystémové služby

1/Z

4

120

2-1-0

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

KZP FPV/2d-em-203

Environmentálna politika a manažérstvo

1/Z

3

90

2-1-0

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

KZP FPV/2d-em-204

Informačné a komunikačné technológie

v environmentalistike

1/Z

3

90

1-1-0

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

Mgr. Michaela Žoncová, PhD.

KZP FPV/2d-em-206

Terénne praktikum (staré záťaže a výroba)

1/Z

3

90

40/sem.

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

KZP FPV/2d-em-205

Environmentálne manažérstvo v urbánnom plánovaní

1/L

4

120

1-1-1

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

KZP FPV/2d-em-210

Environmentálne manažérstvo vidieckych regiónov

1/L

4

120

1-1-0

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

KZP FPV/2d-em-208

Technické aspekty pracovného prostredia

1/L

6

180

2-3-0

Mgr. Janka Ševčíková, PhD.

KZP FPV/2d-em-201

Globálne problémy životného prostredia

1/L

4

120

2-0-0

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

Ing. Katarína Trnková, PhD.

KGGKE FPV/2d-geo-002

Aplikácie GIS

1/L

4

120

1-0-2

RNDr. Matej Masný, PhD.

KBE FPV/2d-eko-108

Obnovná ekológia

2/Z

4

120

2-2-0

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

KZP FPV/2d-em-207

Toxikológia pracovného prostredia

2/Z

4

120

2-2-0

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

KZP FPV/2d-em-104

Udržateľný rozvoj

2/Z

4

120

2-0-0

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

KZP FPV/2d-em-211

Analýza a monitoring emisií a kvality ovzdušia, vôd a odpadov

2/Z

4

120

1-2-0

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.

Mgr. Janka Ševčíková, PhD.

KZP FPV/2d-em-212

Manažérstvo rizika

2/Z

4

120

2-1-1

Mgr. Janka Ševčíková, PhD.

KZP FPV/2d-em-209

Územný systém ekologickej stability

2/L

3

90

1-1-0

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 30 kreditov za celé štúdium.

Študent si počas štúdia zapíše výberové predmety podľa vlastného výberu z ponuky predmetov študijných programov Fakulty prírodných vied alebo iných fakúlt UMB tak, aby získal celkový počet kreditov potrebných na ukončenie magisterského štúdia, t.j. 120 kreditov v celkovej hodnote vrátane kreditov za štátnu skúšku.

=