RSS RSS print

Možnosti uplatnenia absolventa

Absolventi magisterského štúdia sa môžu uplatniť na úrovniach stredného a v prípade patričnej praxe aj vrcholového manažmentu orgánov štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora a organizácií rôznych typov a veľkostí. Môžu pracovať tiež ako samostatní konzultanti, koordinátori a poradcovia a v prípade získania patričných spôsobilostí aj ako audítori, resp. environmentálni overovatelia. 

=