RSS RSS print

Profil absolventa

Základnú platformu bakalárskeho stupňa štúdia predstavuje spoločensko-prírodovedný základ (3 semestre) ukončený vypracovaním a obhájením odborného projektu a vykonaním kolokviálnej štátnej skúšky. Uvedenú platformu v nadstavbe dopĺňa environmentálno-manažérsky základ (2 semestre) ukončený odborným projektom a vykonaním kolokviálnej štátnej skúšky.

Formy štúdia

  • Denná forma - 6 semestrov
  • Externá forma - 8 semestrov

Profil absolventa

Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia ŠP Bezpečnosť životného prostredia majú primerané teoretické aj praktické znalosti zo systémov manažérstva životného prostredia, environmentálneho práva a legislatívy EU a SR.
Má základné znalosti o ekonomických súvislostiach riešenia ochrany životného prostredia. Environmentálny manažér so silným prírodovedným základom, ovládajúci základné princípy technických riešení a  pedagogicko-psychologické nástroje na formovanie verejnej mienky a zvyšovania angažovanosti obyvateľov smerom k trvalo udržateľnému spôsobu života, sa uplatní ako environmentálny inštruktor, koordinátor alebo poradca pre prácu s verejnosťou v chránených územiach, na úrovni štátnej správy, miestnych samospráv, v treťom sektore a ekocentrách.

Teoretické vedomosti
Absolvent ŠO 4.3.3 Environmentálny manažment, ŠP Bezpečnosť životného prostredia pozná:
• systematiku a základné princípy ochrany zložiek životného prostredia,
• legislatívne limity a normy v oblasti ŽP,
• základné princípy výrob, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov, čistenia odpadových vôd a odpadových plynov a ich súvislosti s právnymi predpismi ochrany životného prostredia,
• princípy riadenia environmentálnych procesov, vrátane prevencie ekologických rizík a havárií,
• programové prostriedky pri spracovávaní environmentálnych projektov,
• psychosociálne a pedagogické determinanty  vývinu  človeka a spoločnosti,
• teoretické základy ekologických a zdravotných rizík spojených s fyzikálnymi, chemickými, biologickými  psychosociálnymi faktormi životného prostredia. 

Praktické schopnosti
Absolvent ŠO 4.3.3 Environmentálny manažment, ŠP Bezpečnosť životného prostredia dokáže:
• analyzovať  zložky environmentálnych procesov (biologické, ekologické, ekonomické, sociálne) a navrhovať ich implementáciu na rôznych úrovniach
• riešiť environmentálne problémy menších prevádzok v obciach,
• vypracovávať stanoviská pri plánovaní a schvaľovaní výrobných činnosti a odpadového hospodárstva v kompetenciách obcí,
• pracovať aj na úrovni environmentálneho manažéra menších výrobných prevádzok a v komunálnej sfére,
• prijímať efektívne  manažérske  rozhodnutia vo väzbe na trvalo udržateľný rozvoj,
• aplikovať  nástroje efektívneho pôsobenia  na uvedomovacie procesy obyvateľstva.

Doplňujúce vedomosti a schopnosti absolventa
Absolvent ŠO 4.3.3 Environmentálny manažment, ŠP Bezpečnosť životného prostredia:
• ovláda základy výpočtovej techniky,
• dokáže pracovať s informačnými zdrojmi, efektívne ich vyhodnocovať a využívať,
• ovláda rôzne nástroje komunikácie a vie ich primerane využívať.

=