RSS RSS print

Plán štúdia

Environmentalistika - doznievajúce štúdium, študijný plán

Bezpečnosť životného prostredia - novoakreditované štúdium, študijný plán

Študijný program: Bezpečnosť životného prostredia
Študijný odbor: Environmentálny manažment
Stupeň štúdia: prvý
Forma štúdia: denná, externá
Štandardná dĺžka: 3 roky (denná), 4 roky (externá)
Metóda štúdia: kombinovaná

Povinné predmety

Kód predmetu

Názov predmetu

Roč. /sem.

Kredity

Rozsah*

P-S-C/L

Vyučujúci

KZP FPV/1d-bzp-101

Úvod do štúdia environmentálnych vied

1/Z

5

2-0-0

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Ing. Pavol Midula, PhD.

Ing. Katarína Trnková, PhD.

KCH FPV/1d-che-502

Základy všeobecnej a anorganickej chémie

1/Z

4

2-1-0

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-102

Informatika v environmentálnych vedách

1/Z

4

0-0-2

Ing. Pavol Midula, PhD.

KBE FPV/1d-bio-901

Všeobecná biológia

1/Z

4

2-0-0

doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.

doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

doc. PaedDr. Valerián Franc, CSc.

KKZP FPV/1d-bzp-802

Matematické metódy v environmentalistike

1/Z

4

2-2-0

dprof. Ing. Vojtech Dirner, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-103

Psychosociálne aspekty environmentálnej bezpečnosti

1/L

4

2-2-0

Mgr. Janka Ševčíková, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-104

Geológia a geochémia

1/L

7

2-2-0

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

KZP FPV/1d-bzp-105

Základy manažérstva

1/L

6

2-1-0

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-106

Výchova k UR

1/L

4

1-2-0

Ing. Pavol Midula, PhD.

KGGKE FPV/1d-geo-006

Pedológia a ochrana pôdy

2/Z

4

2-1-0

prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

KZP FPV/1d-bzp-107

Environmentálna toxikológia I.

2/Z

6

2-2-0

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-108

Životné prostredie a zdravie

2/Z

5

2-1-0

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

Ing. Katarína Trnková, PhD.

KBE FPV/1d-eko-101

Všeobecná ekológia

2/Z

5

2-1-0

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-109

Environmentálna politika EÚ

2/Z

5

2-2-0

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

KFY FPV/1d-fyz-401

Základy fyziky

2/L

4

2-2-0

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-110

Ekonomické aspekty životného prostredia

2/L

6

2-1-0

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-111 Environmentálna toxikológia II.

2/L

6

2-1-0

doc. Ing. Marek Drímal, PhD
KZP FPV/1d-bzp-112 Základy terénneho výskumu

2/L

5

50/sem.

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.
doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
KZP FPV/1d-bzp-113 Legislatívne aspekty životného prostredia

2/L

5

2-1-0

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
KZP FPV/1d-bzp-114 Environmentálne aspekty výrobných technológií

3/Z

7

3-2-0

Mgr. Ševčíková Janka, PhD.
KZP FPV/1d-bzp-115 Tvorba a riadenie projektov

3/Z

7

2-2-0

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
KZP FPV/1d-bzp-116 Environmentálne záťaže a brownfieldy

3/Z

7

2-2-0

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Ing. Katarína Trnková, PhD.
KGGKE FPV/1d-geo-007 Krajinná ekológia

3/L

4

1-2-0

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
KZP FPV/1d-bzp-117 Základy štatistického spracovania dát a tvorby databáz

3/L

7

3-3-0

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Ing. Pavol Midula, PhD.
KZP FPV/1d-bzp-118

Štátna skúška

Bakalárska práca s obhajobou

3/L

10

 

vedúci bakalárskej práce
skúšobná komisia štátnej skúšky

*rozsah priamej vyučovacej činnosti za týždeň, v prípade potreby sa urči rozsah za semester

 

Povinne voliteľné predmety

Kód predmetu

Názov predmetu

Roč. /sem.

Kredity

Rozsah*

P-S-C/L

Vyučujúci

KZP FPV/1d-bzp-201

Riadenie krízových situácií

1/Z

3

1-2-0

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

KGGKE FPV/1d-geo-003

Fyzická geografia

1/Z

4

2-0-0

RNDr. Lenka Balážovičová, PhD

KZP FPV/1d-bzp-901

Základy meteorológie a klimatológie

1/L

4

2-1-0

RNDr. Lenka Balážovičová, PhD.

Mgr. Anna Hricková

KZP FPV/1d-bzp-202

Tvorivé metódy v riadení

1/L

3

1-1-0

Ing. Katarína Trnková, PhD.

KBE FPV/1d-eko-901

Ohrozenie a ochrana biodiverzity

1/L

3

2-2-1

doc. Ing. Peter Urban, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-902

Fyziológia človeka

2/Z

3

2-0-0

Mgr. Radovan  Malina, PhD.

KBE FPV/1d-bzp-903

Ekologický monitoring a bioindikácia

2/Z

5

2-0-2

doc. Ing. Peter Urban, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-203

Úvod do metodológie sanačných postupov

2/Z

4

2-1-0

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

doc. Ing. Marek Drímal, PhD

KCH FPV/1d-che-503

Základy organickej chémie a biochémia

2/L

4

2-1-0

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-204

Klasifikácia a označovanie chemických látok a prípravkov

2/L

3

1-1-0

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

Mgr.Janka Ševčíková, PhD.

KCH FPV/1d-che-506

Metódy chemickej analýzy

2/L

3

2-0-0

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

KCH FPV/1d-che-505

Tvorba záverečnej práce

3/Z

3

2-0-0

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD

KBE FPV/1d-eko-203

Aplikovaný biomonitoring

3/Z

4

0-2-1

doc. Ing. Peter Urban, PhD.

Ing. MSc. Juraj Švajda, PhD.

KBE FPV/1d-eko-215

Manažment chránených území

3/Z

5

2-2-0

Ing. MSc. Juraj Švajda, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-206

Zelená ekonomika

3/L

5

2-1-0

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

KZP FPV/1d-bzp-207

Bezpečnosť spotrebiteľa

3/L

4 2-1-0

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-208

Minimum technika BOZP

3/L

4 2-1-0

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

KZP FPV/1d-bzp-205

Uhlíková stopa

3/L

5 2-1-0

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 27 kreditov za celé štúdium.

Študent si počas štúdia zapíše výberové predmety podľa vlastného výberu z ponuky predmetov študijných programov Fakulty prírodných vied (zoznam ponúkaných predmetov je uvedený na konci bloku študijných programov akreditovaných v rámci komplexnej akreditácie) alebo iných fakúlt UMB tak, aby získal celkový počet kreditov potrebných na ukončenie bakalárskeho štúdia, t.j. 180 kreditov v celkovej hodnote vrátane kreditov za štátnu skúšku.

=