RSS RSS print

Možnosti uplatnenia absolventa

Absolventi bakalárskeho ŠP Bezpečnosť životného prostredia  nájdu uplatnenie ako environmentálny inštruktor, koordinátor alebo poradca pre prácu s verejnosťou v chránených územiach, na úrovni štátnej správy, miestnych samospráv, v treťom sektore a ekocentrách.
Predpokladom na úspešné uplatnenie absolventov na uvedených pracovných pozíciách je nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických schopností a zručností uvedených v časti Profil absolventa. Štruktúra a obsahová náplň ŠP v tomto smere v plnej miere korešponduje ako s teoretickou tak aj praktickou profiláciou absolventov

=