RSS RSS print

Štúdium

Poslanie, zameranie, obsah a celkové poňatie študijného programu

BEZPEČNOSŤ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Ako absolvent daného študijného programu budete poznať systematiku a základné princípy ochrany zložiek životného prostredia, ako aj legislatívne limity a normy v oblasti ŽP. Oboznámite sa so základnými princípmi výrob, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov, čistenia odpadových vôd a odpadových plynov a ich súvislosti s právnymi predpismi ochrany životného prostredia. Naučíte sa princípy riadenia environmentálnych procesov, vrátane prevencie ekologických rizík a havárií, spoznáte rôzne programové prostriedky na spracovávanie environmentálnych projektov.

Počas svojho štúdia získate nielen teoretické vedomosti z oblasti bezpečnosti životného prostredia, ale aj mnoho praktických zručností na analyzovanie  zložiek environmentálnych procesov (biologické, ekologické, ekonomické, sociálne), riešenie environmentálnych problémov menších prevádzok v obciach, vypracovávanie stanovísk pri plánovaní a schvaľovaní výrobných činnosti a odpadového hospodárstva v kompetenciách obcí, ako aj na prijímanie efektívnych  manažérskych  rozhodnutí vo väzbe na trvalo udržateľný rozvoj,

Environmentálny manažér so silným prírodovedným základom, ovládajúci základné princípy technických riešení a pedagogicko-psychologické nástroje na formovanie verejnej mienky a zvyšovania angažovanosti obyvateľov smerom k trvalo udržateľnému spôsobu života, sa uplatní ako environmentálny inštruktor, koordinátor alebo poradca pre prácu s verejnosťou v chránených územiach, na úrovni štátnej správy, miestnych samospráv, v treťom sektore a ekocentrách.