RSS RSS print

O katedre

ODBORNÁ PROFILÁCIA KATEDRY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Katedra sa odborne profiluje vo dvoch základných, navzájom veľmi úzko prepojených smeroch. Uvedené smery odborne garantujú dve oddelenia katedry.

Oddelenie životného prostredia a environmentálneho manažmentu

ktoré svoje výchovno-vzdelávacie a vedecko-výskumné činnosti orientuje najmä na:

 • manažment zachovania, obnovy a využitia prírodných, kultúrnych a spoločenských hodnôt,
 • environmentálne riziká a krízový manažment,
 • remediácia krajinných zložiek,
 • identifikácia ťažkých kovov v životnom prostredí.

Personálne obsadenie učiteľov oddelenia

 1. prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. - vedúci výskumného tímu
 2. doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc. 
 3. prof. Ing. Vojtech Dirner, Csc.
 4. doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.
 5. Ing. Pavol Midula, PhD.

Oddelenie hodnotenia rizík (Risk Assessment)

ktoré svoje výchovno-vzdelávacie a vedecko-výskumné činnosti orientuje najmä na:

 • trvalo udržateľný rozvoj a spoločenskú zodpovednosť organizácií,
 • integrované manažérstvo a environmentálne manažérske systémy,
 • environmentálnu výchovu a osvetu,
 • organizáciu a manažment riadených subjektov,
 • relevantnú legislatívu a normy,
 • manažment zdravotných rizík.

Personálne obsadenie učiteľov oddelenia

 1. doc. Ing. Marek Drimal, PhD. - vedúci výskumného tímu
 2. Mgr. Janka Ševčíková, PhD. 
 3. RNDr. Jana Jaďuďová, PhD. 
 4. Ing. Katarína Trnková, PhD.