RSS RSS print

Katedra životného prostredia

Oznamy

Kde nás nájdete:


telefón: 048 446 7133
KŽP FPV UMB
Tajovského 55
974 01 Banská Bystrica
e-mail: katarina.gavaldova@umb.sk

Profil katedry

Katedra životného prostredia v súčasnosti zabezpečuje výučbu v akreditovanom študijnom odbore 4.3.3. Environmentálny manažment v študijnom programe Bezpečnosť životného prostredia v bakalárskom (Bc.) a v študijnom programe Environmentálne manažérstvo v magisterskom (Mgr.) stupni. Zároveň má priznané právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác (RNDr.).

Výskumnou činnosťou sa zameriava na problematiku tvorby a ochrany životného prostredia na báze spoločensko-prírodovedného základu. Je vyprofilovaná na dve oddelenia a to, Oddelenie environmentálneho manažérstva a Oddelenie hodnotenia humánnych a environmentálnych rizík. Výskumné oblasti katedry predstavujú systémy environmentálneho riadenia subjektov a integrovaný manažment v právnických osobách alebo fyzických osobách – podnikateľoch, vplyvy životného prostredia na ľudské zdravie, identifikácia a hodnotenie environmentálnych rizík a krízový manažment, manažment zachovania obnovy a využitia prírodných, kultúrnych a spoločenských hodnôt a ich vedecký výskum s dôrazom na kreovanie projektov v spolupráci so samosprávou a tretím sektorom, trvalo udržateľný rozvoj, environmentálna politika, environmentálna výchova a osveta a s tým súvisiace manažérske zručnosti.

V rámci riešenia grantových úloh sa katedra prioritne zameriava, pod vedením prof. RNDr. Petra Andráša, CSc., na determináciu environmentálnych rizík banskej krajiny, analýzu ťažkých kovov, ich dopad na jednotlivé zložky životného prostredia, biodiverzitu, rastlinné pletivá, ako aj na migráciu ťažkých kovov v systéme substrát – pôda – rastliny. Pod vedeném doc. Ing. Mareka Drimala, PhD. realizuje výskum hodnotenia rizík s humánnym a environmentálnym dopadom.