RSS RSS print

Vedecko-výskumná činnosť členov

Hlavné smery vedecko-výskumnej činnosti členov katedry

Didaktika technických odborných predmetov. Oblasť celoživotného vzdelávania učiteľov technických odborných predmetov. Implementácia IKT do vyučovania technických predmetov.

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.; doc. Ing. Daniel Novák, CSc.; Ing. Ján Pavlovkin, PhD.; PaedDr. Ján Stebila, PhD.; PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.; PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.; doktorandi KTT.

Oblasť opracovania materiálov a technológie

doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.; Ing. Petra Kvasnová, PhD.; Ing. Martin Kučerka, PhD.

Oblasť hygieny, bezpečnosti práce a pracovného prostredia

doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.; Ing. Petra Kvasnová, PhD.

Členovia katedry sú hlavnými riešiteľmi, alebo spoluriešiteľmi grantových projektov. Konkrétne grantové projekty a ďalšie aktivity súvisiace s vedecko-výskumnou činnosťou si uvádzajú jednotlivý členovia katedry pri prezentácii svojej osoby na webovej stránke KTT.

=