RSS RSS print

Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách
Didaktika odborného výcviku

Didaktika odborného výcviku (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Milan Ďuriš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0778-5

Vysokoškolské učebné texty sú určené pre študentov denného a externého bakalárskeho štúdia, študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy. Pri tvorbe učebných textov sa vychádzalo zo základov všeobecnej didaktiky. V ...

Didaktika odborných predmetov 1

Didaktika odborných predmetov 1 (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Milan Ďuriš a kol.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0269-8

Učebné texty vychádzajú zo základov všeobecnej didaktiky a v aplikáciách sú smerované do vyučovacieho procesu odborných a technicko-odborných predmetov, ktoré sú súčasťou štúdia v učebných a študijných odborov na stredných ...

Elektrotechnika

Elektrotechnika (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ján Pavlovkin, Daniel Novák, Ivan Kubovský Milan Ďuriš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0777-8

Vysokoškolská učebnica Elektrotechnika je určená pre študentov denného a externého bakalárskeho a magisterského štúdia na FPV UMB a bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na DF FEVT vo Zvolene. V každej kapitole sú uvedené požiadavky ...

Elektrotechnika I.

Elektrotechnika I. (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Daniel Novák, Ján Pavlovkin
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0355-8

): Publikácia obsahuje v nadväznosti na základné informácie o predmete poznatky z elektrostatického a magnetického poľa, o elektrickom prúde, riešení elektrických obvodov, výrobe a rozvode elektrickej energie, elektrických strojoch a ...

Elektrotechnika II.

Elektrotechnika II. (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Daniel Novák, Ján Pavlovkin
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0350-3

Učebný text obsahuje učivo elektroniky, elektroakustiky, rozhlasového a televízneho reťazca, logických obvodov, elektrického merania, ktorým možno v školskej praxi prakticky bezprostredne overiť vedomosti získané teoretickou výučbou.

Elektrotechnika v učiteľstve profesijných predmetov a praktickej prípravy

Elektrotechnika v učiteľstve profesijných predmetov a praktickej prípravy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Daniel Novák
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0498-2

Monografia je venovaná problematike vzdelávania učiteľov, konkrétne učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy, so zameraním na oblasť elektrotechniky.

Identifikácia a posudzovanie rizika

Identifikácia a posudzovanie rizika (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ján Zelený, Alena Očkajová
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0586-6

Táto učebnica je určená študentom odboru Bezpečenosť a ochrana zdravia pri práci a študijného odboru Environmentálny manažment. Môžu ju však využiť aj odborníci zaoberajúci sa problematikou manažérstva rizika v spoločenskej ...

Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.- Zaobchádzanie s rizikom

Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.- Zaobchádzanie s rizikom (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ján Zelený a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0660-3
Kúpiť teraz za 10,90 €

Učebnica je určená študentom študijného odboru Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a študijného odboru Environmentálny manažment. Môžu ju však využiť aj odborníci zaoberajúci sa problematikou manažérstva rizika v ...

Inovatívne vyučovacie metódy a ich využitie v technickom vzdelávaní

Inovatívne vyučovacie metódy a ich využitie v technickom vzdelávaní (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ján Stebila
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0944-4

Monografia predstavuje nové vývojové trendy vyučovania a učenia sa (prostredníctvom inovatívnych metód), ktoré sa v plnej miere odvíjajú od nových cieľov vzdelávania. Autor vychádza zo svojich dlhoročných skúseností, z ktorých ...

Manuál na tvorbu záverečných a kvalifikačných prác

Manuál na tvorbu záverečných a kvalifikačných prác (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Milan Ďuriš, Jarmila Kmeťová, Ján Pavlovkin
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0074-8

Publikácia obsahuje rady, skúsenosti, odporúčania, ale aj normované a metodologické postupy na uľahčenie orientácie v jednotlivých častiach záverečnej a kvalifikačnej práce.

Materiály a technológie 1 : Drevárske technológie

Materiály a technológie 1 : Drevárske technológie (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Kučerka Martin, Ing., PhD., Očkajová Alena, doc. Ing., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0262-9

Skriptá majú čitateľa oboznámiť najmä s vybratými technológiami prvostupňového spracovania dreva ako aj polotovarmi, ktoré pri týchto technológiách vznikajú.

Materiály a technológie 3

Materiály a technológie 3 (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Petra Kvasnová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0620-7
Kúpiť teraz za 3,90 €

Vysokoškolská učebnica opisuje základné strojárske technológie, ako sú obrábanie, tvárnenie, zlievanie a zváranie, ich význam a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Každá kapitola predloženej publikácie je doplnená ...

Merania v elektrotechnike

Merania v elektrotechnike (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ing. Ján PAVLOVKIN, PhD., doc. JUDr. Ing. Daniel NOVÁK, CSc., dr inż. Paweł BACHMAN
Vydavateľstvo:Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok vydania:2017ISBN:978-83-941516-5-2

Monografia je zameraná na problematiku elektrotechnického merania, ktorého aplikácie majú široké použitie oblastiach elektrotechniky. Obsahuje charakteristiky základných meracích prístrojov a systémov, ako i metód merania.

Trendy technického a odborného vzdelávania v súčasnej škole

Trendy technického a odborného vzdelávania v súčasnej škole (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ľubomír Žáčok
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0775-4

Cieľom monografie je analyzovať a sumarizovať technické a odborné vzdelávanie v súčasnej škole. Približuje nové trendy a prístupy v technickom a odbornom vzdelávaní s využitím IKT a novších koncepcií vyučovania.

Vybrané kapitoly zo strojov a zariadení

Vybrané kapitoly zo strojov a zariadení (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Martin Kučerka
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0619-1
Kúpiť teraz za 4,20 €

Predložené vysokoškolské skriptá majú čitateľa oboznámiť s najčastejšie používanými mechanizmami, ktoré sú nevyhnutné pri konštruovaní jednotlivých strojov a zariadení, energetickými strojmi a zariadeniami a vybranými strojmi ...