RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Experimentálne overovanie vplyvu navrhnutých aktivít podporujúcich technické vzdelávanie žiakov vo vzťahu na ich vedomosti, motiváciu a postoje.

Číslo projektu:VEGA 1/0629/20 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Výskum miery korelácie medzi vedomosťami a zručnosťami riešiť technické problémy v odbornom a technickom vzdelávaní

Číslo projektu:VEGA 1/0147/19 Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

Diverzifikácia a posilnenie pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov s dôrazom na technické vzdelávanie

Číslo projektu:KEGA 019UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Budovanie progresívneho experimentálneho laboratória pre inováciu foriem výučby v študijnom programe Protipožiarna ochrana a bezpečnosť.

Číslo projektu:KEGA 009TU-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.

Formatívne hodnotenie žiakov v predmete Technika v nižšom strednom vzdelávaní so zameraním na kognitívnu oblasť

Číslo projektu:KEGA 017UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Tvorba moderných učebníc a pracovných zošitov pre technické predmety v nižšom strednom vzdelávaní

Číslo projektu:KEGA 002UMB-4/2015 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

Metodika implementácie interaktívnej tabule pri vzdelávaní ku kompetenciám v príprave učiteľov techniky, fyziky a matematiky ....

Číslo projektu:KEGA 015PU-4/2015 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Tvorba nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre vybrané prírodovedné a technické predmety v novoakreditovaných ŠP

Číslo projektu:KEGA 011UMB-4/2012 Doba riešenia projektu:1. Január 2012 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Tvorba moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre ťažiskové jednotky nových ŠP 1. a 2. stupňa VŠ vzdelávania ...

Číslo projektu:KEGA 005UMB-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ján Stebila, PhD.