RSS RSS print

Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov

Štúdijný odbor: 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Štúdijný program: Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov - 1. stupeň VŠ štúdia (Bc.):

Technika Biológia
Technika Fyzika
Technika Chémia
Technika Informatika
Technika Matematika
Technika Telesná výchova

Garant študijného programu: prof. PaedDr. Milan ĎURIŠ, CSc.

Charakteristika študijného programu: Absolvent získa potrebné vedomosti, zručnosti, návyky a kompetencie pre výkon tzv. pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa predmetu technika na II. stupni základných škôl a získa potrebný teoreticko-praktický základ pre ďalšie štúdium.

Profil absolventa: Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc.) a je pripravený získať úplnú spôsobilosť pre vyučovanie predmetu technika na II. stupni základnej školy pokračovaním v magisterskom študijnom programe učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov.


Štúdijný program: Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov – 2. stupeň VŠ štúdia (Mgr.):

Technika Biológia
Technika Fyzika
Technika Chémia
Technika Informatika
Technika Matematika
Technika Telesná výchova

Garant študijného programu: prof. PaedDr. Milan ĎURIŠ, CSc.

Charakteristika študijného programu: Absolvent získa potrebné vedomosti, zručnosti, návyky a kompetencie pre vyučovanie predmetu technika na II. stupni základných škôl.

Profil absolventa: Absolvent získa titul "Magister" (Mgr.) a je oprávnený vyučovať predmet technika na II. stupni základných škôl. Ovláda základné poznatky z oblasti drevárstva, strojárstva, elektrotechniky, elektroniky, kybernetiky a didaktiky technickej výchovy.

=