RSS RSS print

Učiteľstvo praktickej prípravy

Štúdijný odbor: 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Štúdijný program: Učiteľstvo praktickej prípravy – 1. stupeň VŠ štúdia (Bc.)

Garant študijného programu: doc. JUDr. Ing. Daniel NOVÁK, CSc.

Charakteristika študijného programu: Absolvent získa schopnosť vyučovať profesijné predmety a oblasti, ktoré sú zamerané na osvojovanie si zručností a remeselných prvkov v príslušnom profesijnom odbore na SOŠ. Absolvent ďalej získa teoreticko-praktický základ pre magisterské štúdium.

Profil absolventa: Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc.) a je schopný vyučovať profesijné predmety zamerané na osvojenie si zručnosti v príslušnom profesijnom odbore.

=