RSS RSS print

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov – bakalárske a magisterské štúdium techniky s fyzikou, informatikou, matematikou. V rámci medzifakultného štúdia ide o  kombináciu technika – telesná výchova, technika - výtvarné umenie. Voľba vhodnej kombinácie umožňuje absolventovi magisterského štúdia možnosť uplatniť sa nielen v rámci základnej školy, ale i v rámci stredných škôl, kde využijú poznatky najmä druhého aprobačného predmetu. Garantom ŠP je prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.. 

Učiteľstvo praktickej prípravy – bakalárske denné a externé štúdium. Štúdium je určené pre absolventom SOŠ. V študijnom pláne sú zahrnuté povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré sú orientované na stredné odborné školy nielen s technickým zameraním. Študent sa oboznamuje s problematikou pedagogicko-psychologických disciplín, s didaktikou odborných predmetov i odborného výcviku. V rámci povinne voliteľných predmetov má študent možnosť orientovať sa na tie oblasti, ktoré sú mu profesijne najbližšie a ktoré koreš-pondujú s jeho stredoškolským odborným vzdelaním (odbornou špecializáciou). Úspešným absolvovaním obhajoby bakalárskej práce a štátnej skúšky z pedagogiky, psychológie a vybraných častí z didaktiky odborného výcviku a odborného predmetu absolvent získa titul bakalár (Bc.). Na základe dosiahnutého vzdelania môže pracovať ako majster odbornej výchovy na danom type SOŠ. Garantom ŠP je doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.