RSS RSS print

Časopis Technika a vzdelávanie

ISSN 1339-9888 - on-line verzia
ISSN 1338-9742 - print verzia

Časopis je zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov.

Jedná sa o medzinárodné recenzované vedecko-odborné periodikum, ktoré je vydávané dvakrát ročne Katedrou techniky a technológií Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Aktuálny ročník                         

                                         2/2020      1/2020        2/2019       1/2019        2/2018       1/2018        2/2017       1/2017       2/2016       1/2016             

Archív                               

                  2/2015       1/2015        2/2014         1/2014         2/2013          1/2013           2/2012           1/2012


Kontakt:

Šéfredaktor                                            Zástupca šéfredaktora                       Grafické spracovanie
prof. PaedDr. Milan ĎURIŠ, CSc.        prof. PaedDr. Jozef PAVELKA, CSc.   
Ing. Martin KUČERKA, PhD.         
KTT, FPV, UMB                                       KFMT, FHPV, PU                                   KTT, FPV, UMB
Tajovského 40                                       ul. 17. novembra 1                              Tajovského 40       
974 01 Banská Bystrica                        081 16 Prešov                                      974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic                                     Slovak Republic                                    Slovak Republic
e-mail: Milan.Duris@umb.sk                e-mail: jozef.pavelka@unipo.sk        e-mail: Martin.Kucerka@umb.sk  
   

=