RSS RSS print

Katedra techniky a technológií

Oznamy

Kde nás nájdete:

2. poschodie vpravo
telefón: 048 446 7215
KTT FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
e-mail: andrea.kvorkova@umb.sk

Profil katedry

Katedra prešla od svojho vzniku mnohými zmenami zamerania, štruktúry, ale aj pomenovania v závislosti od toho, ako sa menilo postavenie technického vzdelávania v systéme všeobecného vzdelávania. V roku 1966 bola vytvorená samostatná Katedra základov priemyselnej výroby a vedúcim katedry bol Ing. Emil Štolc. Od roku 1970 bol vedúcim katedry Ing. Ivan Krušpán. V roku 1973 došlo k zlúčeniu s Katedrou fyziky a matematiky a vytvoreniu oddelenia Základov priemyselnej výroby. V roku 1978 dochádza o osamostatneniu a vedúcou Katedry základov priemyselnej výroby sa stáva doc. Ing. Rozmarín Dubovská, CSc. až do roku 1981, keď boli obidve katedry znovu zlúčené. Vzniká Katedra fyziky a základov techniky, kde vedúcou katedry je od roku 1983 až do roku 1988 doc. Ing. Rozmarín Dubovská, CSc.

Od roku 1989 je katedra samostatná, spočiatku s názvom Katedra základov techniky, neskôr Katedra technickej výchovy a od roku 2003 Katedra techniky a technológií. Jej vedúcou bola doc. Ing. Rozmarín Dubovská, CSc. Od roku 1990 do roku 1996 bol vedúci doc. Ing. Ivan Krušpán, CSc. a od roku 1996 do roku 2004 bola vedúca katedry prof. Ing. Rozmarín Dubovská DrSc.

V rokoch 2004 – 2012 bol vedúci katedry prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. a od roku 2012 je vedúcim katedry PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Katedra techniky a technológií je katedrou, ktorá má svoje pevné a nezastupiteľné miesto v sústave katedier v rámci Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Katedra si v roku 2016 pripomínala 50 rokov svojho vzniku a podieľa sa na príprave nielen učiteľov predmetu Technika na základných školách, na príprave majstrov odbornej výchovy a učiteľov technických odborných predmetov na SOŠ, ale i na príprave odborníkov so zameraním na oblasť legislatívy týkajúcej sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vedecko-výskumná činnosť katedry je diverzifikovaná podľa odborných zameraní jednotlivých členov katedry. Viac sa čitateľ dozvie v časti veda a výskum.

Katedra má svoje zastúpenie (prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.) v predmetovej komisii pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, ktorá pracuje pri ŠPÚ v Bratislave. Do národného projektu Slovenskej republiky pod názvom Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami je zapojená aj katedra prostredníctvom jej člena (prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.).

Problematika technického vzdelávania úzko korešponduje aj s akreditovanými študijnými programami, ktoré sú členmi katedry garantované. Na podporu a rozvoj technického vzdelávania sa každý rok organizuje Technická olympiáda v SR určená pre žiakov ZŠ i osemročných gymnázií. Na jej odbornej príprave i organizácií v rámci Banskobystrického regiónu sa aktívne podieľali aj členovia katedry.  

Katedra organizuje medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu pod názvom Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania

Na katedre od roku 2012 vychádza dva krát ročne časopis pod názvom Technika a vzdelávanie (prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. – šéfredaktor časopisu), ktorý je zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov.

Učitelia katedry realizujú v rámci programu Erasmus+ študijné pobyty na univerzitách v zahraničí (Ostravská univerzita, Univerzita v Rzeszowe a v Zielonej Góre). Na katedre pôsobia i študenti zo zahraničia (Poľsko) v rámci programov Erasmus+, CEEPUS III a Integrational Visegrad Fund.