RSS RSS print

Špičkový vedecký tím - oblasť výskumu Matematika a štatistika

Akreditačná komisia v roku 2015 v rámci svojho pilotného projektu identifikovala 37 špičkových vedeckých tímov na slovenských vysokých školách (http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=spickove_timy). Pritom len dva tímy sú na vysokých školách, ktoré nemajú sídlo v Bratislave a Košiciach (UK ich má 19, TUKE 5, STU 4, UPJŠ 3, VŠMU 2, VŠVU 2, TU Zvolen 1, UMB 1).

V oblasti výskumu  Matematika a štatistika sú takéto tímy štyri. Jeden z nich, s názvom Akcie grúp a pologrúp v diskrétnej matematike a dynamických systémoch, je práve na našej Katedre matematiky. Okrem nášho tímu sú ďalšie dva na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a jeden na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej Univerzity v Košiciach.  

zľava: doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD. (člen tímu), prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc. (vedúca osobnosť tímu), prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. (vedúca osobnosť tímu), doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD. (člen tímu), RNDr. Matúš Dirbák, PhD. (člen tímu)

Katedra matematiky - špičkový vedecký tím

=