RSS RSS print

Rigorózne skúšky, habilitácie, inaugurácie

Rigorózne konanie

Študijný odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, študijný program Učiteľstvo matematiky

po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce je uchádzačovi udelený akademický titul „Doktor pedagogiky“ (PaedDr.)

Študijný odbor 9.1.1 Matematika, študijný program Matematika v analýze dát a vo financiách
 
po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce je uchádzačovi udelený akademický titul „Doktor prírodných vied" (RNDr.)
 

Habilitačné a inauguračné konanie 

odbor 9.1.1 Matematika

garant:
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
spolugaranti:
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
doc. RNDr. Peter Maličký, CSc.

Otázky odborného charakteru adresujte na garanta:

Lubomir.Snoha@umb.sk

Otázky administratívneho charakteru adresujte na referentku pre vedu a výskum: Slavka.Racakova@umb.sk

=