RSS RSS print

Nelineárne javy v spojitých a diskrétnych dynamických systémoch

Informácie o projekte
Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Koordinujúca organizácia:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Číslo projektu:APVV-0134-10
Doba riešenia projektu:1. Júl 2011 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
Spoluriešitelia:

Roman Hric
Peter Maličký
Vladimír Špitalský

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je dokázať nové výsledky o asymptotickom správaní sa trajektórií spojitých a diskrétnych dynamických systémov. Projekt sa venuje predovšetkým  asymptotike riešení parabolických úloh, stabilite riešení frakcionálnych evolučných rovníc s oneskorením, osciláciám v nelineárnych systémoch a dynamike spojitých zobrazení, najmä minimálnych zobrazení a zobrazení na jednorozmerných kontinuách.

=