Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Koherentné konfigurácie, algebraické a kombinatorické štruktúry a ich aplikácie v algebraickej teórii grafov

Cieľom projektu je preskúmať význam a možnosti techniky koherentných konfigurácií na riešenie problémov algebraickej teórie grafov. Vylepšené programy pre počítačovú algebru budú použité na konštrukciu nových objektov a na výskum ich symetrií. Experimentálne objavené objekty sa budú teoreticky opisovať a začleňovať do existujúcej teórie. Osobitne sa plánuje skonštruovať nové triedy koherentných extremálnych grafov a nových tried orientovaných silne regulárnych grafov.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela