RSS RSS print

Grafy, grupy a plochy

Informácie o projekte
Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:1/1085/11
Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
Spoluriešitelia:

Ján Karabáš
Pavel Hrnčiar
Gabriela Monoszová
Kan Hu
Naer Wang

Zahraničný projekt:nie

Projekt je zameraný na klasifikáciu grúp na plochách malých rodov a štúdium Archimedovských máp malých rodov. Venovaný je výskumu asymptotických vlastností máp, kde symetrie máp hrajú úlohu pri enumerácii tried izomorfizmov. Hľadá minimálne dvojhodnotové excentricitové postupnosti súvislých grafov a minimálne excentricitové postupnosti pre grafy s najmenšou excentricitou 4. Ďalšou riešenou oblasťou, je oblasť skúmania štrukturálnych vlastností polytópov a grupových akcií získaných z vysokorozmerných lineárnych reprezentácií konečných grúp: výpočet skeletonových prvkov, počty vrcholov, hrán, atď.

=