Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Dynamika na kompaktných a nekompaktných priestoroch

Projekt je venovaný dynamickým systémom na kompaktných a čiastočne aj na nekompaktných metrických priestoroch, najmä systémom s diskrétnym časom. Skúma najmä vlastnosti minimálnych systémov a topologickú štruktúru minimálnych množín, rozširovania dynamických systémov bez zväčšenia topologickej entropie a odhady topologickej entropie pre dynamické systémy s danou vlastnosťou, topologickú dynamika na jednorozmerných kontinuách a na kontinuách s voľným intervalom a existenciu a charakter periodických bodov niektorých dvojrozmerných zobrazení.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela