RSS RSS print

Databázy


Hľadáte svoje citácie?  Pozrite aspoň:


Niektoré zoznamy časopisov:

 • Manuál na vyhľadávanie kvartilov časopisov v databáze Journal Citation Reports (JCR) - Web of Science. Ide o tie kvartily, ktoré údajne od roku 2019 zohľadňuje ministerská metodika pri financovaní (Q1, Q2, Q3 a Q4 majú v danom poradí váhy 6; 4; 1 a 0,5).
 • Časopisy podľa kvartilov SCImago, ktoré v minulosti zohľadňovala ministerská metodika pri financovaní.
 • Časopisy podľa Article Impact Score, stav za rok 2018 (štyri `kvartily´ sú vyznačené farebne)
 • Tzv. "karentované" časopisy, pozri  Current Contents Connect / Browse Journals (nie je tam zoznam matematických časopisov, avšak niektoré matematické časopisy sú v časti "Physical, Chemical & Earth Sciences", prípadne v  časti "Engineering, Computing & Technology"). Zoznamy karentovaných časopisov možno nájsť na webovej stránke ISI. Staršie ročníky časopisov je potrebné si overiť v Current Contents za príslušný rok. To, či nejaký časopis je alebo nie je "karentovaný" si môžete overiť aj na stránke I. Podlubného v časti "karentované časopisy", stránka však nie je od roku 2011 inovovaná.
 • Niekedy sa za "karentované" časopisy v širšom zmysle považujú (napr. v grantovej agentúre VEGA) všetky časopisy uvedené v tzv. Master Journal List.
 • Zoznam tzv. impaktovaných časopisov. Tu nájdete IF (impact factor) založený na údajoch z databázy Web of Science - JCR (Journal Citation Reports), je tu však vždy uvedený aj indikátor SJR (SCImago journal rank).
 • Zoznam časopisov z databázy Author Citations. Americká matematická spoločnosť (AMS) v rámci databázy MathSciNet (ktorá sleduje tisíce časopisov) postupne vyčlenila niekoľko sto najlepších časopisov, v ktorých sleduje aj citácie (v časti "Citations"). Začala v r. 1997 vyčlenením 65 časopisov, v r. 2011 ich bolo asi 450. Odvtedy zaradili do zoznamu len niekoľko málo časopisov.  Na stránke AMS, v časti "About the Citation Database" čítame:"The Citation Database Reference List Journals. The Citation Database is based on the information contained in reference lists drawn from certain journals covered by MathSciNet. Reference lists in all of the journals covered in the Citation Database go back to a publication year of 2000. A smaller number of journals have reference lists in MathSciNet back to 1997. A careful process of editorial selection goes into the construction of the Citation Database journal list.".
 • Zoznam niektorých časopisov rozdelených čilskou grantovou agentúrou Fondecyt do 4 skupín: MB (muy buena - veľmi dobrý časopis), B (buena - dobrý časopis), R (regular - štandardný časopis), I (insuficiente - časopis nedostatočnej úrovne). Kliknite na Criterios de Evaluación, potom na kritériá z príslušného roku a potom na Revistas Matemáticas.
 • Zoznam časopisov, ktoré Australian research council rozdelil do 4 skupín: A*, A, B, C. Je to zoznam z r. 2009 a už ho ani sami nepoužívajú (to naznačuje, že zoznam asi vyvolal kontroverzie).
 • Zoznam časopisov, ktoré obodovalo poľské Ministerstvo vedy a vysokého školstva.  Stránka, na ktorej môžete vyhľadať časopis z tohoto zoznamu podľa jeho názvu alebo fragmentu názvu, prípadne podľa ISSN je TU.
 • Zoznam matematických časopisov z Wikipedie

Zdroje k pravidlám publikačnej a edičnej etiky. Varovania pred predátorskými časopismi a nekalými praktikami publikovania:

 • V článku Jiří Woitsch, Publikační etika v etnologii a příbuzných oborech, Národopisný věstník 31 /73/, č. 2 (2014), s. 18-30, ISSN 1211-8117, ktorý je elektronicky sprístupnený TU, možno nájsť komentár k najzávažnejším a najrozšírenejším formám porušovania všeobecne uznávaných pravidiel publikačnej a edičnej etiky: Plagiátorstvo, autoplagiátorstvo,recyklačné resp. autorecyklačné praktiky, salámovanie výstupov, vytváranie problematických publikácií (odvodené publikácie, nadbytočné resp. účelové publikácie, duplicitné publikácie), vydávanie problematických časopisov (predátorské časopisy, kutilské časopisy), vytváranie citačných bratstiev (klanov, gangov).
 • Uvádzame webové stránky, ktoré pomôžu zorientovať sa v problematike predátorstva:
 • Príznaky kontroverzných vydavateľských praktík
 • Príklad
 • Príznaky kontroverzných časopisov
 • Archivovaná kópia Beallovho zoznamu (Jeffrey Beall's list). Pripomeňme, že v januári 2017 stiahol Jeffrey Beall z webu zoznamy „možných, pravdepodobných alebo podozrivých“ časopisov a vydavateľov, tzv. predátorov. Dôvodov bolo niekoľko, ich autor sa k nim nechcel vyjadrovať. Vzápätí vyvstala otázka, kto alebo čo jeho zoznamy nahradí. Krátko na to vznikla iniciatíva Stop Predatory Journals, ktorá sa vyformovala zo zástupcov vedeckej komunity a informačných špecialistov. Iniciatíva založila webovú stránku Stop Predatory Journals, na ktorej zverejňuje „nové“ zoznamy predátorov (ich jadro tvoria niekdajšie Beallove zoznamy). Stránka funguje na platforme GitHub, to znamená, že po prihlásení môže do zoznamov prispievať ktokoľvek. Každý návrh na zaradenie časopisu/vydavateľa medzi predátorov je zo strany prevádzkovateľa webu najprv verifikovaný – a to na základe 10 kritérií, ktoré sú na stránke uvedené. Členovia iniciatívy vyzývajú vedcov a informačných pracovníkov, aby sa takýmto spôsobom podieľali na budovaní spoločnej „databázy“ časopisov a vydavateľov, ktorí zneužívajú myšlienku Open Access na vlastné obohatenie. 
 • Príznaky kontroverzných konferenci
 • K problematike predátorských časopisov sa objavujú vyhlásenia fakúlt a univerzít. Postoj Masarykovej univerzity si môžete pozrieť tu.
 • Zaujímavé informácie o problematike predátorských časopisov (vrátane najznámejšej kauzy) a hodnotenia vedy v Českej republike nájdete tu.
 • Články upozorňujúce na publikovanie slovenských vedcov v predátorských časopisoch sa objavujú už aj v denníkoch, napr. tu.

 

=