Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Prečo študovať u nás

Naša katedra je špičkovým matematickým pracoviskom na Slovensku.

Matematika (Bc.) + Matematika v analýze dát a vo financiách (Mgr.)

 

Učiteľstvo matematiky v kombinácii s ďalším predmetom (Bc. + Mgr.)

Na našej katedre môžete získať dostatočne dobrý základ z modernej vysokoškolskej matematiky v bakalárskom študijnom programe Matematika, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program Poistná, finančná a štatistická matematika. 

 

Naši absolventi učia na základných školách, na rôznych typoch stredných škôl, najlepší sa po absolvovaní doktorandského štúdia uplatňujú na univerzitách, niektorí našli uplatnenie aj mimo rezortu školstva.

Päť dôvodov prečo ísť študovať Matematiku v analýze dát a vo financiách na našej katedre: 

 1. získate veľmi dobré vzdelanie v poistnej a finančnej matematike, základy matematickej štatistiky a rozhľad v modernej aplikovanej štatistike
  (v študijnom programe je množstvo predmetov z týchto oblastí matematiky),
 2. v prvých troch rokoch štúdia v odbore Matematika dostanete dobrý základ z modernej vysokoškolskej matematiky (matematická analýza, algebra, diskrétna matematika, numerická matematika, optimalizácia, diferenciálne rovnice, dynamické systemy, atď),
 3. nadobudnete schopnosť pracovať so štatistickými dátami v programovacom jazyku R a elementárne programátorské zručnosti v Jave,
 4. štúdium matematickej štatistiky a finančnej matematiky prebieha u nás od roku 1998,
 5. ako absolventi budete mať šancu uplatniť sa v poisťovníckom a bankovom sektore, naši doterajší absolventi našli uplatnenie ako poistní matematici v poisťovniach Alianz, Union, Dôvera, špecialisti v Národnej banke Slovenska, v Československej obchodnej banke, na daňových úradoch, ako vysokoškolskí učitelia na matematických aj nematematických katedrách.
 

Päť dôvodov prečo ísť študovať Učiteľstvo matematiky na našej katedre: 

 1. štúdium matematiky v učiteľskom smere má u nás takmer 60 ročnú tradíciu,

 2. študijný plán študijného programu je v prvých semestroch zostavený s ohľadom na rozdielnu úroveň vedomostí prichádzajúcich študentov z rôznych stredných škôl, umožňuje doplnenie a prehĺbenie vedomostí zo stredoškolskej matematiky,

 3. môžete si vybrať z veľkého počtu kombinácií (fyzika, chémia, informatika, biológia, geografia, technická výchova, jazyk slovenský a literatúra, jazyk anglický a literatúra, jazyk nemecký a literatúra, ...),

 4. budete mať možnosť zapísať si ako výberové predmety aj kurzy z iných matematických neučiteľských študijných programov, napríklad  z oblasti poistnej matematiky, finančnej matematiky, programovania,

 5. početne malé študijné skupiny umožňujú na cvičeniach a seminároch vyučujúcemu individuálny prístup ku študentovi, na prednáškach môže mať prednášajúci užší kontakt so študentami.
 • Budete mať možnosť absolvovať jeden semester magisterského a doktorandského štúdia v zahraničí (Univerzita Karlova v Prahe, Universidad de Murcia - Španielsko, Universidad de Oviedo - Španielsko),
 • budete mať možnosť absolvovať niektoré výberové predmety v anglickom jazyku,
 • pre väčšinu nosných predmetov je zabezpečená základná literatúra, ktorá je dostupná pre viaceré predmety aj v elektronickej podobe,
 • priamo v budove FPV a jej bezprostrednom okolí prebieha kompletná výučba, je umiestnená Univerzitná knižnica,
 • internáty, jedáleň, plaváreň, atletický športový areál sa nachádzajú v bezprostrednom okolí fakulty.

Podrobnejšie informácie o všetkých našich akreditovaných študijných programoch.