RSS RSS print

Pre uchádzačov o štúdium

 

Bc. 

- prijímacie skúšky na bakalársky stupeň štúdia sa na FPV UMB konajú 5.-7. júna 2019

- mnohí uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky na základe študijných výsledkov zo strednej školy

- pre tých uchádzačov, ktorí budú robiť prijímaciu skúšku z matematiky uvádzame úlohy podobné tým, ktorých riešenia budeme požadovať na prijímacej skúške

študijný program Učiteľstvo matematiky otvárame v kombinácii s učiteľstvom fyziky, chémie, informatiky, geografie, biológie, techniky, jazyka slovenského a literatúry, jazyka anglického a literatúry, etickej výchovy, hudobného umenia, telesnej výchovy, výtvarného umenia,  psychológie
Mgr. 

magisterské študijné programy

na všetky magisterské študijné programy v dennej forme štúdia určí garant študijného programu, či budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok (prijímacia skúška bude 5.-7. júna 2019)

PhD. 

doktorandské študijné programy

na všetky doktorandské študijné programy v dennej aj externej forme štúdia sa konajú prijímacie skúšky, termín prijímacej skúšky je 7. jún 2019

=