RSS RSS print

Erasmus

Katedrový koordinátor: doc. RNDr. Roman Hric, PhD.

Katedra matematiky v rámci programu ERASMUS+ spolupracuje s

Každoročne je možnosť vyslania študentov do týchto univerzít. Ide o (maximálne) 5-mesačné pobyty najčastejšie v letnom semestri, počas ktorých študent dostáva grant. Výška grantu sa pohybuje okolo €350 na mesiac pri pobyte v Murcii a €150 mesačne pri pobyte v Prahe. Odporúčaná dĺžka mobility je 5 mesiacov. Najvhodnejší nástup na mobilitu je niekoľko dní pred začiatkom semestra, kvôli vybaveniu potrebných formalít ešte pred začatím výuky. Dĺžka mobility dáva študentovi dostatok času na absolvovanie výuky aj skúšok z vybraných predmetov. Študent by mal získať 30 kreditov, ktoré sa mu následne uznajú našou fakultou.

Krátko z histórie

Spolupráca s Univerzitou v Murcii bola nadviazaná v roku 2001 a s Karlovou Univerzitou v roku 2005. Doposiaľ sa mobility zúčastnili nasledovní študenti:

Lucia Vrábelová

mgr. štúdium

Murcia

Leto 2002

Zuzana Drmajová

mgr. štúdium

Murcia

Leto 2004

Karolína Čániová

mgr. štúdium

Murcia

Leto 2005

Magdaléna Renčová

dokt. štúdium

Praha

Zima 2005

Matúš Dirbák

mgr. štúdium

Murcia

Leto 2006

Alžbeta Michalíková

dokt. štúdium

Praha

Leto 2006

Daniela Kapustová

mgr. štúdium

Murcia

Leto 2007

Michal Takács

dokt. štúdium

Potsdam

Leto 2014

Vladimír Kobza

dokt. štúdium

Oviedo

Zima 2015

Magdaléna Mezovská

mgr. štúdium

Praha

Leto 2017

Miroslav Výbošťok

mgr. štúdium

Murcia

Leto 2017

Prihlásenie sa na mobilitu

Na Erasmus mobilitu sa môžu prihlásiť študenti denného štúdia bakalárskeho aj magisterského študjného programu Matematika alebo  Poistná, finančná a štatistická matematika, ako aj študenti denného štúdia študijného programu Ušiteľstvo matematiky. Na mobilitu sa môžu prihlásiť aj študenti dennej formy doktorandského štúdia. Prihlásiť sa možno e-mailom na adresu Lukas.Laffers@umb.sk alebo osobne u Mgr. Lukáša Lafférsa, PhD. ktorý je katedrovým koordinátorom pre Erasmus mobility. Termín prihlásenia sa je najneskôr 15. apríla v školskom roku predchádzajúcom mobilite. V prihláške treba uviesť nasledovné údaje:

 • meno, priezvisko a adresu,
 • ročník štúdia,
 • kontakt (najlepšie e-mail aj telefónne číslo),
 • o ktorú mobilitu má študent záujem, resp. ktorú univerzitu uprednostňuje,
 • semester mobility
  • letný semester: február až jún
  • zimný semester: september až január
 • úroveň znalosti španielčiny (v prípade mobility do Univerzity v Murcii).

Čo sa týka výberu semestra, jednoznačne je preferovaný letný semester hlavne kvôli výhode čerpania grantových prostriedkov dopredu.

Predvýber

Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky prideľované na Erasmus mobility musí katedra vybrať spomedzi prihlásených študentov tých, ktorí sa budú môcť zúčastniť mobility a prípadne určiť náhradníkov. Tento predvýber sa uskutočňuje koncom apríla. Hlavným kritériom sú dosiahnuté študijné výsledky, pri mobilite do Španielska sa prihliada aj na úroveň znalosti španielskeho jazyka.

S Erasmus mobilitou je spojených niekoľko povinností, ktoré študenta čakajú pred, počas aj po skončení mobility. Pred mobilitou je potrebné:

 1. pri mobilite do Španielska: získanie akceptačného listu (vybaví katedrový koordinátor); pri mobilite do Prahy je tento akceptačný list spolu s kupónom na ubytovanie zaslaný ako odpoveď na zaslané registračné formuláre - viď bod 4
 2. vyplnenie Prihlášky na výmenné štúdium
 3. získanie Výpisu výsledkov štúdia (oddelenie pre pedagogickú činnosť)
 4. vyplnenie on-line registračných formulárov Prihláška (Application Form) a Zmluva o štúdiu (Learning Agreement) na www-stránke partnerskej univerzity
  1. Univerzita v Murcii: https://erasmus.um.es/ (iba prihlášku; zmluvu o štúdiu až pri nástupe na mobilitu)
  2. Karlova Univerzita: http://www.cuni.cz/UK-4432.html

tieto formuláre je potrebné vytlačiť a dať opečiatkovať a podpísať fakultnému koordinátorovi a zaslať partnerskej univerzite (poštové adresy sú uvedené na www stránkach); pri mobilite do Španielska treba navyše zaslať dve fotky pasového formátu a kópiu pasu,

 1. na študijnom oddelení si vybaviť individuálny študijný plán,
 2. vyplniť a podpísať Zmluvu o grante medzi študentom a fakultou,
 3. pri mobilite do Murcie si rezervovať ubytovanie, na čo možno využiť pomoc p. Raquel García vimur@um.es; pri mobilite do Prahy študent dostane ubytovací kupón automaticky po zaslaní registračných formulárov (bod 4).

Pritom registračné formuláre treba partnerskej univerzite zaslať najneskôr do

 • polovice novembra (letný semester v Murcii)
 • konca októbra (letný semester v Prahe)
 • polovice júna (zimný semester v Prahe)

Zmluvu o grante je možné vybaviť až po pridelení finančných prostriedkov na Erasmus mobility fakulte, čo je zväčša koncom kalendárneho roku. To umožní zmluvu podpísať a získať pridelený grant už pred mobilitou v prípade, že ide o mobilitu v letnom semestri.

Povinnosti hneď po príchode na mobilitu

Hneď po príchode na mobilitu, ktorý by mal byť pár dní pred začiatkom semestra, je potrebné okrem ubytovania sa urobiť nasledovné:

 1. na oddelení medzinárodných vzťahov získať informácie potrebné pre zápis a vybaviť si univerzitný preukaz,
 2. na sekretariáte fakulty si zapísať predmety, ktoré bude študent študovať,
 3. podpísať Zmluvu o štúdiu (Learning Agreement) - týka sa len mobility do Španielska, keďže pri mobilite do Českej republiky je táto zmluva podpísaná oboma stranami ešte pred odchodom na mobilitu,
 4. v prípade mobility do Španielska si prípadne overiť možnosť zapísania sa na jazykový kurz španielčiny.

Povinnosti po skončení mobility

Po skončení mobility je potrebné:

 1. získať od partnerskej fakulty výpis výsledkov štúdia,
 2. tento výpis zaniesť na študijné oddelenie spolu s vyplneným formulárom Potvrdenie o uznaní štúdia v zahraničí (Proof of recognition),
 3. "uzavrieť" semester na našej katedre u vyučujúcich povinných a povinne voliteľných predmetov.

Ďalšie užitočné informácie z fakultnej webovej stránky (vrátane talčiva prihlášky - nájdete ju na konci textu)

=