RSS RSS print

JSMF a SMS

Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry sú členmi Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) a Slovenskej matematickej spoločnosti (SMS).

JSMF je profesijná organizácia v SR, združuje vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov a učiteľov v oblasti matematiky, fyziky a príbuzných vedných disciplín. Poslaním JSMF je najmä vytvárať predpoklady pre optimálny rozvoj matematiky a fyziky, rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu, poskytovať pomoc školám pri zvyšovaní úrovne vyučovania matematiky, fyziky, matematickej informatiky a deskriptívnej geometrie, propagovať výsledky na vedeckých fórach, konferenciách, seminároch a iných akciách.

SMS je sekciou JSMF, jej poslaním je podporovať rozvoj a uplatňovanie matematiky.

=